Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE NR 19 z dnia 29 marca 2017 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE NR 19 z dnia 29 marca 2017 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych na salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Sądzie Rejonowym w Miechowie i Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.OGŁOSZENIE NR 19 z dnia 29 marca 2017 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych na salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Sądzie Rejonowym w Miechowie i Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.

 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: (12) 619 53 66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
e-mail: informatycy@krakow.so.gov.pl
NIP: 676-10-69-043
REGON: 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych na salach rozpraw, którego opis zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy (dostarczonego i wdrożonego na podstawie umów podpisanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości z wyłączeniem umów nr 12/2011 oraz 37/2011) znajdującego się w:

1)obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków - 24 sale rozpraw,

2)obiekcie Sądu Rejonowego w Miechowie zlokalizowanym przy Plac Kościuszki 3a, (32-200) Miechów - 5 sal rozpraw,

3)obiekcie Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 11, (34-200) Sucha Beskidzka - 5 sal rozpraw.

4)obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków po przekazaniu Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych - 9 sal rozpraw. Rozszerzenie ilości sal rozpraw nastąpi w drodze aneksu.

 
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest we wzorze umowy wraz z załącznikami.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Od 15.04.2017r. do 31.12.2017r. z zastrzeżeniem możliwości rozwiązania umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Marcin Trojan tel. 12 619-53-05
Robert Hendla tel. 12 619-53-66
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8.00-14.00
email: informatycy@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 lit. a).
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 15.01.2017 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 15.01.2017 r.,
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
b) kryterium gwarantowany czas usunięcia Błędu Krytycznego (D) – 10% (w przedziale od 24 godz. do 72 godz.)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej” oferta min./oferta badana x 100 x 10%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarantowanego czasu usunięcia Błędu Krytycznego krótszego niż 24 godziny Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 godziny, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu usunięcia Błędu Krytycznego dłuższego niż 72 godzin Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + D gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         D – punkty za gwarantowany czas usunięcia Błędu Krytycznego
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: informatycy@krakow.so.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04, do dnia 31.03.2017r. do godz. 1000.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy po otrzymaniu środków finansowych na realizację umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 19-2017.docx 14515 bajtów 6
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 19 z dnia 29.03.2017 r. Ogłoszenie nr 19 z dnia 29.03.2017 r..doc 57856 bajtów 20
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 23439 bajtów 12
4. załącznik nr 2 - wzór umowy - przedm. zam. Załącznik nr 2 - wzór umowy.docx 40256 bajtów 19

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]