Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE nr 24 z dnia 10.05.2017 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 24 z dnia 10.05.2017 r.

 
o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie,   Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie.

OGŁOSZENIE nr 24 z dnia 10.05.2017 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na usługę przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie,   Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie.

 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
(działający również w imieniu Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie)
tel./fax.: (12) 619 50 92
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl
NIP: 676-10-69-043
REGON: 000322695
Nr konta: 30 1130 1017 0021 1001 1390 0004
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego  w Miechowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku nr 2.1 do niniejszego ogłoszenia.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 1.06.2017 roku do dnia 31.05.2018 roku (12 miesięcy).
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619-50-92.
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
 
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia,
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.02.2017 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.02.2017 r.,
c) zaświadczenie z KRK w stosunku do Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.12.2016 r.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 
a) kryterium ceny (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
b) czas podjęcia naprawy (w przedziale 1-6 godz.) (D) – 10%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej” oferta min./oferta badana x 100 x 10%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarantowanego czasu krótszego niż 1 godzina Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 1 godziny, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu dłuższego niż 6 godzin Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + D gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         D – punkty za gwarantowany czas
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. E-233, do dnia 17.05.2017r. do godz. 1200.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami nr 2.1, 2.2 i 2.3.
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
 
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr 24.docx 13951 bajtów 6
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 24 z dnia 10.05.2017.doc 53248 bajtów 28
3. Załącznik nr 1 Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 24868 bajtów 19
4. Załącznik nr 2 Zalacznik nr 2 - wzór umowy.docx 24301 bajtów 16
5. zał. nr 2.1 zal nr 2.1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia.docx 44958 bajtów 21
6. zał. nr 2.2 zal nr 2.2 do umowy - wzor zobowiazania.docx 13218 bajtów 9
7. zał. nr 2.3 zal nr 2.3 do umowy - wykaz osob.docx 12411 bajtów 11

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]