Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
Ogłoszenie nr 35 z dnia 12.09.2017 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 35 z dnia 12.09.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: dostawę paliwa grzewczego (oleju opałowego lekkiego) dla Sądu Rejonowego w Miechowie.

OGŁOSZENIE nr 35 z dnia 12.09.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: dostawę paliwa grzewczego (oleju opałowego lekkiego) dla Sądu Rejonowego w Miechowie. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 58 41, 12 619 58 40
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl  
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa paliwa grzewczego (oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011) dla Sądu Rejonowego w Miechowie na warunkach określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy wraz z załącznikami). Określona w załączniku nr 2 do ogłoszenia ilość paliwa grzewczego, tj. 24 000 litrów stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy, zaś określona w § 5 ust. 1 wzoru umowy kwota stanowi maksymalną wartość umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia, który zostanie zrealizowany przez Zamawiającego wyniesie 70 % maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 wzoru umowy. Nie zrealizowanie pozostałej części przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 
3) Termin wykonania zamówienia: usługa realizowana będzie sukcesywnie w okresie od 1.10.2017 r. do wyczerpania wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 wzoru umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.05.2018 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Jędrzejowski tel. 12 619 58 41.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 lit. a) oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 lit. a).
 
 
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.07.2017 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.07.2017 r.,
c) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny (C) – 60 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 60 x 100%
b) kryterium opust – rabat (R) – 40 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 40 x 100 %
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
O = C + R gdzie:
O – łączna punktacja oferty
            C – punkty za cenę oferty
            R – punkty za opust (rabat)
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i opustem (rabatem), Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt. 12) na adres poczty internetowej: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, do dnia 19.09.2017 r. do godz. 1200.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt. 10) do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ogłoszenie nr 35 ogłoszenie nr 35 z dnia 12.09.2017 r.doc 54272 bajtów 10
2. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 35 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 35.docx 14680 bajtów 11
3. zał. nr 1 - formularz ofertowy załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 24955 bajtów 10
4. zał. nr 2 - wzór umowy i przedmiot zamówienia załącznik nr 2 - wzór umowy - przedm.zam.docx 40511 bajtów 5

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]