Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Ogłoszenie nr 36 z dnia 13.09.2017 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 36 z dnia 13.09.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: obsługę i konserwację kotłowni olejowej oraz zainstalowanych tam urządzeń w sezonie grzewczym, umiejscowionej w budynku Sądu Rejonowego w Miechowie przy pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów.OGŁOSZENIE nr 36 z dnia 13.09.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: obsługę i konserwację kotłowni olejowej oraz zainstalowanych tam urządzeń w sezonie grzewczym, umiejscowionej w budynku Sądu Rejonowego w Miechowie przy pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów.

 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 50 92 / 12 619 58 41
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl 
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest obsługa i konserwacja kotłowni olejowej oraz zainstalowanych tam urządzeń w sezonie grzewczym, umiejscowionej w budynku Sądu Rejonowego w Miechowie przy pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy wraz z załącznikami).
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Usługa realizowana będzie w okresie od 01.10.2017 r. do 31.05.2018 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Jędrzejowski tel. 12 619 58 41,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl 
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
 
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.07.2017 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.07.2017 r.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny (C) – 80 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 80%
b) kryterium czasu reakcji (T) zgodnie z § 12 ust. 1 wzoru umowy – 20%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 20%
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + T gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         T – punkty za czas reakcji
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i czasem reakcji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: gospodarczy@krakow.so.gov.pl do dnia 20.09.2017 r.  do godz. 1200.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: formularz ofertowy
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ogłoszenie nr 36 ogłoszenie nr 36 z dnia 13.09.2017.doc 50176 bajtów 16
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 36.docx 14135 bajtów 7
3. zał. nr 1 - formularz ofertowy załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 23575 bajtów 8
4. zał. nr 2 - wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 - wzór umowy - przedm.zam.docx 39315 bajtów 8
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-09-13
PublikującyRadzikowski Piotr 2017-09-13 14:23:38
ModyfikacjaAnna Skalska 2017-09-28
Data wygaśnięcia: Radzikowski Piotr 2017-10-31
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2018r. 00:12:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.