Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE NR 38 z dnia 26.09.2017 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE NR 38 z dnia 26.09.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Krakowie.   

OGŁOSZENIE NR 38 z dnia 26.09.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Krakowie,   
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: (12) 619 53 66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
e-mail: informatycy@krakow.so.gov.pl
NIP: 676-10-69-043
REGON: 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym we wzorze umowy wraz z załącznikami.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Robert Hendla tel. 12 619-53-66
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8.00-15.00
email: informatycy@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a) oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 01.06.2017 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 01.06.2017 r.,
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
b) gwarancja (na wybrane pozycje zał. nr 3-opis przedmiotu zamówienia) – 10% (w przedziale od 24 mies. do 36 mies.)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej” oferta badana/oferta max. x 100 x 10%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji krótszej niż 24 miesiące Zamawiający ofertę odrzuci, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 36 miesięcy.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + D gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         D – punkty za gwarancję
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: informatycy@krakow.so.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04, do dnia 05.10.2017r. do godz. 1200.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami
- załącznik nr 3: opis przedmiotu zamówienia
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 38-2017.docx 14251 bajtów 4
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 38 z dnia 26.09.2017 r. Ogłoszenie nr 38 z dnia 26.09.2017 r.doc 55808 bajtów 15
3. Załącznik nr 1 zal nr 1 - formularz ofertowy.docx 22962 bajtów 14
4. Załącznik nr 2 zal nr 2 - wzór umowy.doc 59904 bajtów 7
5. Załącznik nr 3 zal nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.doc 93696 bajtów 14
6. Zmodyfikowany załącznik nr 3 - opz MODYFIKACJA załącznika nr 3 - opz.doc 91648 bajtów 9

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]