Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE nr 50 z dnia 4.12.2017 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 50 z dnia 4.12.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: dostawę central sterujących UCS 6000 4A wraz z niezbędnymi elementami, do systemu ppoż. w budynku Sadu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon K.

 

OGŁOSZENIE nr 50 z dnia 4.12.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: dostawę central sterujących UCS 6000 4A wraz z niezbędnymi elementami, do systemu ppoż. w budynku Sadu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon K. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: 12 619 58 41, 12 619 50 49
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl  ; piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl
NIP 6761069043; REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do wzoru umowy, z min. okresem gwarancji 24 m-ce (kryterium oceny);
b) przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem Wykonawcy do siedziby do siedziby Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 
3) Termin wykonania zamówienia: max. do 29.12.2017 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Kraków –  Piotr Jędrzejowski tel. 12 619 58 41, Piotr Radzikowski tel. 12 619 50 92.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
 
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
 
  1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.09.2017 r.
  2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.09.2017 r.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny  (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %
 
b) kryterium gwarancji (G) – 10 %                (w przedziale od 24 m-cy do 60 m-cy)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 100 x 10 %
 
Uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż okres 60 m-cy Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
            O = C + G
                        O – łączna punktacja oferty
                        C – punkty za cenę oferty
                        G – punkty za gwarancję na urządzenie
                       
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i okresem gwarancji Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z pkt. 12) na adres poczty internetowej: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, do dnia 6.12.2017 r. do godz. 1200.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1:  formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikiem.
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
 
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 
 
 
 
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 50.docx 14656 bajtów 1
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 50 z dnia 4.12.2017 r. Ogłoszenie nr 50 z dnia 4.12.2017 r..doc 57856 bajtów 5
3. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 24597 bajtów 9
4. Załącznik nr 2 załącznik nr 2 - wzór umowy i opz.docx 42387 bajtów 7

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]