Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE nr 8 z dnia 15.02.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 8 z dnia 15.02.2018 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługi serwisu i konserwacji wind będących na gwarancji, zlokalizowanych w budynku Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych /ul. Przy Rondzie 7, pawilon L/.

OGŁOSZENIE nr 8 z dnia 15.02.2018 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługi serwisu i konserwacji wind będących na gwarancji, zlokalizowanych w budynku Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych /ul. Przy Rondzie 7, pawilon L/.

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: 12 619 58 41, 12 619 50 49
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl  
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
wykonywanie usług z zakresu serwisu i konserwacji wind będących na gwarancji, zlokalizowanych w budynku Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych /ul. Przy Rondzie 7, pawilon L/, polegających na utrzymaniu wind w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów, jednak nie rzadziej niż co 30 dni, zgodnie z instrukcją producenta i dokumentacją techniczno-ruchową wind oraz z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów, oraz wykonywaniu napraw bieżących i pomiarów elektroenergetycznych wind.
 
3) Termin wykonania zamówienia: od 1.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619 50 92.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
 
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
 
  1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.12.2017 r.
  2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.12.2017 r.
  3. zaświadczenie z KRK w stosunku do Wykonawcy w zakresie, o którym mowa w §5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r., poz. 1126/ - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.09.2017 r.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 
a) kryterium ceny (C)  (w złotych) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %
 
b) kryterium czasu wykonania uwolnienia osób w windach (T) (w minutach) – 10 % 
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 10 %
 
Uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu uwolnienia dłuższego niż 45 min., Zamawiający odrzuci ofertę.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
            O = C + T
                        O – łączna punktacja oferty
                        C – punkty za cenę oferty
                        T – punkty za czas uwolnienia
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i czasem uwolnienia, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z pkt. 12) na adres poczty internetowej: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, do dnia 26.02.2018 r. do godz. 1200.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1:  formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami.
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego Wykonawcę.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 8.docx 14958 bajtów 0
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 8 z dnia 15.02.2018 r..doc 59392 bajtów 11
3. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 24921 bajtów 15
4. Załącznik nr 2 załącznik nr 2 - wzór umowy.docx 38815 bajtów 10

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]