Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE Nr 13 z dnia 13.03.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE Nr 13 z dnia 13.03.2018 r.

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ośrodkach podmiotów współpracujących
z Wykonawcą w ramach karnetu/abonamentu. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu
w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.”

OGŁOSZENIE Nr 13 z dnia 13.03.2018 r.

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ośrodkach podmiotów współpracujących
z Wykonawcą w ramach karnetu/abonamentu. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu
w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.”

 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./fax.: (12) 619 58 15
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: Ewa.Nogiec@krakow.so.gov.pl
NIP: 676-10-69-043
REGON: 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ośrodkach podmiotów współpracujących
z Wykonawcą w ramach karnetu/abonamentu.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Przez okres pełnych 8 miesięcy, począwszy od 1 kwietnia 2018 r.

 
4) Dane osoby do kontaktu:
Ewa Nogieć tel. 12 619 58 15.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00,
e-mail Ewa.Nogiec@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełniania tych warunków przez Wykonawcę:
a) warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia,  o  którym mowa w pkt. 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt.8.
b) spełnienie przez Wykonawcę, poprzez udzielenie twierdzącej odpowiedzi, parametrów granicznych opisanych w poniższej  tabeli.   
Nr Parametry graniczne
1 ośrodki sportowo-rekreacyjne spełniają wymagane przepisami standardy bezpieczeństwa, w tym tak* nie*
  w szczególności sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe,    
2 urządzenia i sprzęt posiadają wymagane atesty, certyfikaty, itp., tak* nie*
3 posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami opisanymi w umowie, tak*  tak* 
4 gwarancja dostępu (w czasie trwania umowy) do ośrodków sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski, tak* nie*
  w tym do min. 150 ośrodków na terenie Krakowa,    
5 gwarancja dostępu do pełnego zakresu usług sportowo-rekreacyjnych** we wszystkich ośrodkach tak* nie*
  świadczących usługi dla Wykonawcy,    
6 gwarancja dostępu do nowych usług sportowo-rekreacyjnych** pozyskanych przez Wykonawcę, tak* nie*
7 gwarancja dla Zamawiającego codziennego dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych** we wszystkich tak* nie*
  ośrodkach sportowo-rekreacyjnych bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji oraz zgodnie z    
  zasadami obowiązującymi w tych ośrodkach,    
8 przekazywanie  Zamawiającemu e-mailowo wszelkich informacji o dostępnych usługach w poszczególnych ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz o zasadach korzystania z nich, tak* nie*
9 przy ograniczeniu czasowym na zajęciach uczestnik ma prawo do skorzystania z zajęć w ramach wyznaczonego limitu, bez dodatkowych dopłat, tak* nie*
10 gwarancja, że cena karnetu nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, tak* nie*
11 rezygnacja uczestników nie ma wpływu na cenę jednostkową karnetu, tak* nie*
12 możliwość do nieodpłatnej wymiany uczestników korzystających z usług. tak* nie*
 
* niepotrzebne skreślić
** pod pojęciem usług sportowo-rekreacyjnych rozumie się usługi typu: baseny, aqua aerobik, siłownie, zajęcia fitness, nauka sztuki walki, pilates, joga, spinning, gimnastyka, ścianka wspinaczkowa, squash, taniec, sauna. Do w/w usług nie zalicza się w szczególności takich usług jak: fryzjerstwo, masaż, hydromasaż, rehabilitacja, zabiegi kosmetyczne, zabiegi zdrowotne, solarium, medytacje.
 
7) Wykaz żądanych dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy – załącznik nr 2,
  2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca  nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 01.02.2018 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 01.02.2018 r.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
    
 A) kryterium ceny (C) – 60%
 Ocena dokonana będzie wg wzoru:
 ,,mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 60%    
 
B) kryterium ilości ośrodków sportowo - rekreacyjnych na terenie Krakowa - na dzień składania ofert (K) – 10%
 Ocena dokonana będzie wg wzoru:
 „więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 100 x 10%
 
C) kryterium jakości usług (J) – 30%
 Ocena dokonana będzie wg wzoru:
 „więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 100 x 30%
 
Opis kryterium jakości oferowanej usługi.
Przyjmuje się następującą zasadę obliczania punktów danej oferty:
 
  1. z poniższej tabeli parametrów punktowana jest odpowiedź twierdząca w ilości punktów przypisanych do poszczególnych pozycji od nr 1 do nr 6,
 
  1. dodatkowo zostaną doliczone punkty z poz.7 – 8 w ilości 1 pkt. za 1 szt. obiektu.
Nr Parametry oceniania usług sportowo-rekreacyjnych** punkty     punkty w ocenie
      Zamawiającego
1 Sposób wejścia na zajęcia za pomocą:        
  a) karty 36 tak* nie*  
  b) infolinii 6 tak* nie*  
2 możliwość korzystania z usług więcej niż 1 raz dziennie na terenie 10 tak* nie*  
  Krakowa        
3 co najmniej 5 siłowni (na terenie Krakowa) z co najmniej 10 5 tak* nie*  
  stanowiskami do ćwiczeń        
4 baseny z możliwością korzystania powyżej 45 min. 20 tak* nie*  
5 ośrodki czynne 24 H 10 tak* nie*  
6 możliwość zakupu karnetu dla dziecka bez warunku wykupu karnetu 10 tak* nie*  
  dla rodzica        
                                                               Razem pkt.       ……….…….pkt.
  Parametry dodatkowo punktowane       ilość
7 ilość ośrodków z siłownią, sauną i zajęciami fitness w tym samym obiekcie na terenie Krakowa ……………szt.
8 ilość basenów na terenie Krakowa       ……………szt.
  Razem szt.       ...………….szt.
                                                Razem pkt. 7-8       ...………….pkt.
                                               Ogółem pkt. z poz.1-8       ...………….pkt.
 
* niepotrzebne skreślić  
** pod pojęciem usług sportowo-rekreacyjnych rozumie się usługi typu: baseny, aqua aerobik, siłownie, zajęcia fitness, nauka sztuki walki, pilates, joga, spinning, gimnastyka, ścianka wspinaczkowa, squash, taniec, sauna. Do w/w usług nie zalicza się w szczególności takich usług jak: fryzjerstwo, masaż, hydromasaż, rehabilitacja, zabiegi kosmetyczne, zabiegi zdrowotne, solarium, medytacje.  
   
O=C+K+J
gdzie: O - łączna ocena oferty
           C - ocena w kryterium ceny
           K– ocena w kryterium ilości ośrodków w Krakowie
           J  - ocena w kryterium jakości
 
10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt. 12) na adres poczty internetowej: Ewa.Nogiec@krakow.so.gov.pl lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7,  pok. B-033, do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10:00.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
     - załącznik nr 1: wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
     - załącznik nr 2: formularz ofertowy.
    
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 2, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt.10 ) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą, faksem lub złożona osobiście do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy chyba, że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.docx 12956 bajtów 7
2. modyfikacja nr 1 Modyfikacja nr 1 z dnia 16.03.2018 r..docx 12596 bajtów 2
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13.docx 15432 bajtów 0
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 13 z dnia 13.03.2018 r..doc 123392 bajtów 18
5. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 1 Pytania-Odpowiedzi nr 1.docx 19483 bajtów 5
6. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 2 Pytania-Odpowiedzi nr 2.docx 15150 bajtów 1
7. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - wzór umowy i opz.docx 38254 bajtów 13
8. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx 26158 bajtów 5
9. Zmodyfikowany załącznik nr 1 modyfikacja zał. nr 1 - wzór umowy i opz.docx 34539 bajtów 8
10. Zmodyfikowany załącznik nr 2 modyfikacja zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx 26218 bajtów 4

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]