Temat:
OGŁOSZENIE nr 22 z dnia 6.06.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 22 z dnia 6.06.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów Sądu Okręgowego w Krakowie zlokalizowanych przy ulicy Przy Rondzie 6 i 7, przy ulicy Mogilskiej 97, przy ulicy Kościuszki 43, przy ulicy Fabrycznej 20A, w Proszowicach przy ulicy Kosynierów 28, budynków, obiektów budowlanych i terenu Sądu Rejonowego w Miechowie przy Pl. Kościuszki 3A oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Słomnikach przy ul.Jana Pawła II 5, a także w Myślenicach przy ulicy Piłsudskiego 7 i Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Dobczycach, Rynek 22A. Obowiązki Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej będą pełnione w  okresie od 01.07.2018 do 30.06.2019 roku.. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 22 z dnia 6.06.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów Sądu Okręgowego w Krakowie zlokalizowanych przy ulicy Przy Rondzie 6 i 7, przy ulicy Mogilskiej 97, przy ulicy Kościuszki 43, przy ulicy Fabrycznej 20A, w Proszowicach przy ulicy Kosynierów 28, budynków, obiektów budowlanych i terenu Sądu Rejonowego w Miechowie przy Pl. Kościuszki 3A oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Słomnikach przy ul.Jana Pawła II 5, a także w Myślenicach przy ulicy Piłsudskiego 7 i Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Dobczycach, Rynek 22A.

Obowiązki Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej będą pełnione w  okresie od 01.07.2018 do 30.06.2019 roku.. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 

1) Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: 12 619 58 39
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.p
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów Sądu Okręgowego w Krakowie zlokalizowanych przy ulicy Przy Rondzie 6 i 7, przy ulicy Mogilskiej 97, przy ulicy Kościuszki 43, przy ulicy Fabrycznej 20A, w Proszowicach przy ulicy Kosynierów 28, budynków, obiektów budowlanych i terenu Sądu Rejonowego w Miechowie przy Pl. Kościuszki 3A oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Słomnikach przy ul.Jana Pawła II 5, a także w Myślenicach przy ulicy Piłsudskiego 7 i Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Dobczycach, Rynek 22A, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
 
3) Termin wykonania zamówienia: od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Anita Szczecina tel. 12 619 5839.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
 
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr1  - formularzu ofertowym.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 
a) kryterium ceny (C)  (w złotych) – 80 %
    Ocena dokonana będzie wg wzoru:
                „mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 80 %
 
b) kryterium doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 3 lat (D) – 20 %
     (w zakresie od 1 do 20 podmiotów, w których Wykonawca realizował zamówienie na podstawie umowy) 
    Ocena dokonana będzie wg wzoru:
                „więcej lepiej”: oferta badana / oferta max. x 100 x 20 %
 
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę doświadczenia mniejszego niż 1 podmiot Zamawiający przyzna 0 pkt w ocenie, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę doświadczenia większego niż 20 podmiotów Zamawiający przyzna w ocenie 20 pkt.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
                                     O = C + D
                        O – łączna punktacja oferty
                        C – punkty za cenę oferty
                        T – punkty za doświadczenie
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i doświadczeniem, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z pkt. 11) na adres poczty internetowej (e-mail jak w pkt 1) lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, p. E-231, do dnia 14.06.2018 r. do godz. 11:00.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 – klauzula rodo
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 1) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
 
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 22.docx 14433 bajtów 20
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 22 z dnia 6.06.2018 r..doc 59904 bajtów 20
3. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx 24934 bajtów 20
4. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy z opz.doc 52224 bajtów 18
5. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do ogłoszenia - klauzula rodo.docx 20411 bajtów 24