Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE nr 23 z dnia 8.06.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 23 z dnia 8.06.2018 r.

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługę przeglądów, konserwacji i napraw: instalacji wodnej, wentylacji, centralnego ogrzewania, okresowego uruchamiania centralnego ogrzewania oraz konserwacji dwóch zestawów hydroforowych w obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 23 z dnia 8.06.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługę przeglądów, konserwacji i napraw: instalacji wodnej, wentylacji, centralnego ogrzewania, okresowego uruchamiania centralnego ogrzewania oraz konserwacji dwóch zestawów hydroforowych w obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

1) Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: 12 619 58 39
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl , piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw: instalacji wodnej, wentylacji, centralnego ogrzewania, okresowego uruchamiania centralnego ogrzewania oraz konserwacji dwóch zestawów hydroforowych w obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
3) Termin wykonania zamówienia: od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619 50 92, Tadeusz Nowak 12 619 58 43.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
 
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr1  - formularzu ofertowym.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr3).
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 
a) kryterium ceny (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
 
b) czas podjęcia naprawy (w przedziale 1-6 godz.) (D) – 10%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej” oferta min./oferta badana x 100 x 10%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu krótszego niż 1 godzina Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 1 godziny, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu dłuższego niż 6 godzin Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + D gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         D – punkty za czas podjęcia naprawy
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z pkt. 11) na adres poczty internetowej (e-mail jak w pkt 1) lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, p. E-201, do dnia 18.06.2018 r. do godz. 9:00.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 – klauzula rodo
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 1) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 23.docx 14908 bajtów 12
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 23 z dnia 8.06.2018 r..doc 56320 bajtów 31
3. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx 24651 bajtów 26
4. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy.docx 41949 bajtów 27
5. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do ogłoszenia - klauzula rodo.docx 20411 bajtów 32

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]