Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE nr 26 z dnia 22.06.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 26 z dnia 22.06.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń obniżających temperaturę w pomieszczeniach budynków Sądu Okręgowego w Krakowie oraz wykonanie otworów z anemostatami w celu zainstalowania klimatyzatorów przenośnych we wskazanych pomieszczeniach. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 26 z dnia 22.06.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń obniżających temperaturę w pomieszczeniach budynków Sądu Okręgowego w Krakowie oraz wykonanie otworów z anemostatami w celu zainstalowania klimatyzatorów przenośnych we wskazanych pomieszczeniach. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 50 92 / 12 619 58 41
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl 
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń obniżających temperaturę w pomieszczeniach budynków Sądu Okręgowego w Krakowie oraz wykonanie otworów z anemostatami w celu zainstalowania klimatyzatorów przenośnych we wskazanych pomieszczeniach – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619 50 92,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: Piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, gospodarczy@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1  - formularzu ofertowym.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny (C) – 80 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 80%
b) okres gwarancji (G) w zakresie 36 - 72 miesiące – 20%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej” oferta badana/oferta max. x 100 x 20%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę  okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 miesiące, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + G gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         G – punkty za okres gwarancji
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i okresem gwarancji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, do dnia 2.07.2018 r.  do godz. 11:00.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 – klauzula rodo
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 9) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu nr 26 z dnia 22.06.2018 r..doc 51200 bajtów 26
2. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 27679 bajtów 13
3. Załącznik nr 2 załącznik nr 2 - wzór umowy i OPZ.docx 56681 bajtów 10
4. Załącznik nr 3 załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 20411 bajtów 16

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]