Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Temat:
OGŁOSZENIE nr 29 z dnia 17.07.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:

OGŁOSZENIE nr 29 z dnia 17.07.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę bębnów światłoczułych do drukarek dla Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 29 z dnia 17.07.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę bębnów światłoczułych do drukarek dla Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619-53-66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: informatycy@krakow.so.gov.pl
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa bębnów światłoczułych do drukarek dla Sądu Okręgowego w Krakowie – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy).
 
3) Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od zawarcia umowy
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Katarzyna Majewska-Miś tel. 12 619-53-05,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: katarzyna.majewska-Mis@krakow.so.gov.pl
Robert Hendla tel. 12 619-53-66,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: robert.hendla@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr3).
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
b) okres gwarancji (G) w zakresie 12 – 24 miesięcy – 10%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej” oferta badana/oferta max. x 100 x 10%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę  okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 miesiące, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci.
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + G gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         G – punkty za okres gwarancji
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i okresem gwarancji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z wytycznymi pkt 11) pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04 do dnia 25.07.2018 r. do godz. 11:00.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy i OPZ
Załącznik nr 3 - klauzula rodo
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFO z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert nr 29-2018.docx 14315 bajtów 19
2. Modyfikacja nr 1 - ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja nr 1 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 29 z dnia 17.07.2018 r..doc 53248 bajtów 31
3. Modyfikacja nr 1 - zał. nr 1 Modyfikacja nr 1 - Zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx 26190 bajtów 21
4. Modyfikacja nr 1 - zał. nr 2 Modyfikacja nr 1 - Zał. nr 2 - wzór umowy i opz.doc 82944 bajtów 12
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 29-2018.docx 14833 bajtów 9
6. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu nr 29 z dnia 17.07.2018 r..doc 51712 bajtów 30
7. Pytania - Odpowiedzi nr 1 Pytania - Wnioski - Modyfikacje nr 1.doc 81920 bajtów 13
8. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 25700 bajtów 37
9. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - wzór umowy i opz.doc 81920 bajtów 18
10. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 21016 bajtów 40

Powrót
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]