Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

ZMIANY:
2018-03-07 15:25:17: Przeniesiono do Archiwum
2018-03-07 15:25:17: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2017-07-18 14:33:29: Dodano plik informacja o wyborze najk. oferty.docx
2017-06-29 11:22:57: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 2-2017.docx
2017-06-27 16:26:12: Dodano plik zał. nr 3 po modyfikacji umowy - tabela do zał. 1 i 2.doc
2017-06-19 11:11:08: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie 2 - 2017-OJS113-228549-pl.pdf
2017-06-13 13:29:34: Dodano plik Wzór umowy po modyfikacji z dnia 13.06.2017 r..doc
2017-06-13 13:28:18: Dodano plik Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf
2017-06-03 10:30:32: Dodano plik Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf
2017-05-23 09:40:16: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie 1 - 2017-OJS098-194856-pl.pdf
2017-05-20 12:00:58: Dodano plik espd-request.pdf
2017-05-20 12:00:21: Dodano plik espd-request.xml
2017-05-20 11:18:12: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2017-05-20 11:17:45: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2017-05-20 11:17:04: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-05-20 11:13:24: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2017-05-20 11:12:42: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2017-05-20 11:11:35: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2017-05-20 11:11:11: Dodano plik zał. nr 3 - tabela do zał. 1 i 2.doc
2017-05-20 11:10:43: Dodano plik zał. nr 2 - wzór umowy i opz.doc
2017-05-20 11:10:06: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2017-05-20 11:09:03: Dodano plik SIWZ nr 2 - 2017 - sprzątanie.docPrzedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 90911200-8/.
 
Wielkość /zakres/ zamówienia.
Zamówienie obejmuje sprzątanie, w okresie 12 miesięcy, pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych o łącznej pow. ok. 51.205 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet.
Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń budynków w następujących lokalizacjach:
- pomieszczeń o łącznej pow. ok. 48.094 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych, ul. Przy Rondzie 7, Przy Rondzie 6, Kościuszki 43, Mogilska 97 i Fabryczna 20A, Kraków;
- pomieszczeń o łącznej pow. ok. 1.725 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, pl. Kościuszki 3a, Miechów i os. Świerczewskiego 4, Słomniki;      
- pomieszczeń o łącznej pow. 1.386 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, Sucha Beskidzka.
Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania nie obejmuje usługi mycia okien oraz sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, które stanowić będą części odrębnego postępowania.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.

Polska-Kraków: Usługi sprzątania budynków

2017/S 097-192684

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
Osoba do kontaktów: Anna Skalska
31-547 Kraków
Polska
Tel.: +48 126195820
E-mail: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl
Faks: +48 126195820

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krakow.so.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wymiar sprawiedliwości
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: wymiar sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
676-10-43-411
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
676-10-43-256
Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie
676-10-43-428
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
676-10-43-368
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: |Kraków, ul. Przy Rondzie 6 i 7, Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 11, Miechów, pl. Kościuszki 3a.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie przez okres 12 miesięcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90911200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje sprzątanie, w okresie 12 miesięcy, pomieszczeń biurowych o łącznej pow. ok. 51.205 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
— sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej pow. ok. 48.094 m2 wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet ogólnodostępnych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych;
— sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej pow. ok. 1.725 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet;
— sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej pow. 1.386 m 2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet;
Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania nie obejmuje usługi mycia okien oraz sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, które stanowić będą części odrębnego postępowania.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.8.2017. Zakończenie 31.7.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: A. Wykaz oświadczeń/dokumentów:
1) Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), (zgodnie z zał. nr 6),
d) oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 (2) ustawy PZP (zgodnie z zał. nr 10-JEDZ),
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (JEDZ), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu (JEDZ).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenia (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Informacje na temat Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ:

W celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego (załącznik nr 10 do SIWZ), ponownego wykorzystania formularza JEDZ utworzonego wcześniej lub samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ, Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” Wykonawca ma możliwość:
a) Zaimportowania otrzymanego formularza JEDZ/ESPD (załącznik nr 10 do SIWZ),
b) Połączenia dwóch formularzy JEDZ/ESPD, tj. formularza przygotowanego przez Zamawiającego dla danego postępowania (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym postępowaniu,
c) Stworzenia nowego JEDZ/ESPD (opcja response).
Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego zawiera tylko pola wskazane przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik xml powinien, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pliku tworzonego przez Zamawiającego, zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD.
Tak przygotowany formularz, po jego wydrukowaniu i podpisaniu, należy załączyć do oferty w formie pisemnej.
2) Wykaz żądanych przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów po otwarciu ofert:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z zał. nr 4 lub 5).
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3) Wykaz żądanych przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dokumenty z pkt a) oraz braku podstaw do wykluczenia (dokumenty z pkt b, c, d):
a) wykaz usług wykonanych jak również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z zał. nr 7),
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z zał. nr 8),
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z zał. nr 9),
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na potencjale podmiotów trzecich (art.22a ustawy PZP), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 b), c) i d).
B. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126/. Rozporządzenie, o którym mowa wyżej, określa również formę, w jakiej składają dokumenty Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie VI. A- 3d) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja, albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B-1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa wyżej, muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i przetłumaczonych na język polski.
C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum składające ofertę wspólną).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie (nazwę, numer) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider).
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w ofercie musi być wskazane, który (którzy) z wykonawców będzie (będą) uprawnieni do wystawienia dla Zamawiającego faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich. Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowa konsorcjum).
W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.
D. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w złożonej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w formularzu ofertowym).
Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne.
E. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia będącego przedmiotem tegoż postępowania, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13-22 ustawy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej trzech umów na usługi sprzątania budynków, o łącznej wartości poszczególnych usług z tej umowy co najmniej 400 000 zł brutto. Nie można sumować umów o mniejszej wartości, aby uzyskać wyżej wymaganą wartość. W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone przez zamawiającego muszą spełniać łącznie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Ekologiczne. Waga 20

3. Społeczne. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 26/2/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.6.2017 - 08:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.6.2017 - 8:15

Miejscowość:

Kraków

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt od 1 do 4 oraz od 6 do 8 oraz od 9 do 15 ustawy PZP.

2. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego porozumiewania się drogą elektroniczną wskazuje się adres poczty elektronicznej zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 5: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl

3. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a w paragrafie 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.
4. Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ wraz z załącznikami.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2 – Odwołanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci Zamawiającego stanowiącej podstawe jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3 – Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, zmiana Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.).
3 – Odwołanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnosci Zamawiającego stanowiącej podstawe jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.5.2017

Data składania ofert:
2017-06-28 08:00:00


Treść jest nieaktywna (archiwum)
Autor: Anna Skalska
Data: 2017-05-20 11:06:00
Udostępnił: Anna Skalska
Data: 2017-05-20 11:06:00
Modyfikował(a): Anna Skalska
Data: 2018-03-07 15:25:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ nr 26-2-2017 216.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 24.46 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 382.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 87.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 33.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 6 20.22 KbPlik doc
8. Załącznik nr 7 39.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 8 22.73 KbPlik doc
10. Załącznik nr 9 22.58 KbPlik doc
11. Załącznik nr 10 - JEDZ format xml 90.23 KbPlik txt
12. Załącznik nr 10 - JEDZ format pdf 80.57 KbPlik pdf
13. ogłoszenie o zmianie nr 1 63.38 KbPlik pdf
14. odpowiedzi na pytania nr 1 1.01 MBPlik pdf
15. odpowiedzi na pytania nr 2 4.52 MBPlik pdf
16. Zmodyfikowany załącznik nr 2 386.50 KbPlik doc
17. ogłoszenie o zmianie nr 2 60.69 KbPlik pdf
18. załącznik nr 3 po modyfikacji 88.00 KbPlik doc
19. Informacja z otwarcia ofert 19.01 KbPlik doc
20. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.13 KbPlik doc

Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]