Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Wydział Gospodarczy

 

1. Który wydział jest właściwy do rozpoznania sprawy wg podziału terytorialnego (ulice)?

Wydział IV Gospodarczy jest właściwy do rozpoznawania spraw gospodarczych z części miasta Krakowa dla dzielnic Krowodrzy i Śródmieścia oraz powiatu wadowickiego, oświęcimskiego, suskiego.

Wydział V Gospodarczy jest właściwy do rozpoznawania spraw gospodarczych z części miasta Krakowa dla dzielnic Podgórza i Nowej Huty oraz powiatów myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, chrzanowskiego, miechowskiego i olkuskiego oraz części powiatu krakowskiego -  gmin: Czernichów, Igołomnia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. 

 

2. Ile wynosi opłata od pozwu, zażalenia, apelacji?

Opłata od pozwu w sprawach o prawa majątkowe:

w postępowaniu zwykłym i upominawczym

wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł,

w postępowaniu nakazowym
wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł,

w postępowaniu uproszczonym
opłata stała
do 2 tys. = 30 zł,
2 tys. – 5 tys. = 100 zł,
5 tys. – 7,5 tys. = 250 zł,
7,5 tys. – 10 tys. = 300 zł.

 

Opłata od apelacji w sprawach o prawa majątkowe:

w postępowaniu zwykłym
wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 30 zł,

w postępowaniu uproszczonym
opłata stała
do 2 tys. = 30 zł,
2 tys. – 5 tys. = 100 zł,
5 tys. – 7,5 tys. = 250 zł,
7,5 tys. – 10 tys. = 300 zł.

 

Opłata od zażalenia w sprawach o prawa majątkowe:
wynosi 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

3. Jakie załączniki należy dołączyć do pozwu?

Pełnomocnictwo.

Dokumenty wykazujące reprezentację (KRS itp.).

Umowy.

Faktury.

Wezwanie do zapłaty wraz z dowodem doręczenia lub odbioru.

 

4. Ile wynosi opłata za kserokopię, a ile za odpis?

Opłata za kserokopię – 1 zł za stronę.

Opłata za odpis – 6 zł za stronę.

 

5. Czy opłaca się wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Opłata wynosi 6 zł za każdą stronę orzeczenia, na które ma być nadana klauzula wykonalności. Wyjątek stanowi dołączenie przez stronę odpisu prawomocnego orzeczenia np. wyroku zaocznego.

 

6. Jakie są zasady złożenia pozwu w postępowaniu nakazowym, a jakie w postępowaniu upominawczym?

Postępowanie nakazowe dotyczy roszczeń pieniężnych lub świadczenia innych rzeczy zamiennych i wymaga dołączenia:

- oryginału dokumentu wykazującego fakt i wysokość zobowiązania – takim dokumentem w szczególności może być oryginał weksla (czeku) lub oryginał podpisanej przez dłużnika faktury (vide art. 485 K.p.c.).

Postępowanie upominawcze dotyczy również roszczeń pieniężnych lub świadczenia innych rzeczy zamiennych i nie jest obwarowane powyższymi rygorami (art. 498).

Ostateczną decyzję o trybie postępowania podejmuje sędzia referent prowadzący sprawę.

 

7. Gdzie zostało uregulowane prawo upadłościowe i naprawcze?

Ustawa z 28.02.2003 r. z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009 r. poz. 1361.

 

8. Właściwość miejscowa  VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie.

Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie.

Art. 19.

1. Do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest sąd upadłościowy, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.

2. Jeżeli dłużnik ma zakłady w obszarach właściwości różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym, właściwy jest każdy z tych sądów.

3. Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

 

9. Rodzaje postępowań prowadzonych wydziale:

·         postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i właściwe postępowanie upadłościowe,

·         postępowanie naprawcze,

·         postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

·        postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej „tzn. upadłość konsumencka”.

 

 

10. Wymogi formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy tj. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

 

Opłata od wniosku 1000 zł.

Art. 22.

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia,

2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,

4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351 z późn. zm.),

5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).

2. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć odpis z tego rejestru.

3. Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się.

 

Art. 23.

1. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien we wniosku dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć:

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

2) bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku,

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia,

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,

7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika,

8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

2. Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku:

1) propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu,

2) rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

 

3. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

 

Art. 24.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność, a ponadto, jeżeli wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć wstępne propozycje układowe.

 

Art. 25.

1. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie, co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

2. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

3. W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.

 

11. Wymogi formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości „konsumenckiej” czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Opłata od wniosku: 30 zł.

 

Dla osób zamieszkałych w obrębie właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek winien być kierowany do Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.

 

I.             Zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 pr. up. i nap. wniosek powinien zawierać:

 

1.imię, nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania oraz nr PESEL i NIP w zw. z art. 4912 ust. 4,

2.oznaczenie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika,

3.wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie poprzez:

* wykazanie, że dłużnik jest niewypłacalny, tj. nie reguluje wymagalnych zobowiązań, ze wskazaniem tych danych (art.10 i 11 ust. 1 puin),

* wykazanie, że niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności – art. 1 ust. 1 pkt. 1 b i art. 4913 ust. 1 puin,

* oświadczenie (zgodnie z art.4913 ust.2 puin), czy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika:

a/ prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań,

b/ prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych nie wykonał,

c/ prowadzono postępowanie upadłościowe wg przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich wierzycieli,

d/ czynność prawna dłużnika nie została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

II.            Ponadto do wniosku należy dołączyć zgodnie z art. 23 pr. up. i napr.:

 

1. aktualny wykaz całego majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników,

2. spis wierzycieli z podaniem ich pełnych nazw, adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,

3. listę zabezpieczeń (hipoteki, zastawy, itp.) dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia,

4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,

6. wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych przeciwko dłużnikowi,

7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika.

 

III.          Zgodnie z art.25 puin do wniosku winno być dołączone pisemne oświadczenie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 

IV.         Wniosek powinien być podpisany przez dłużnika lub pełnomocnika procesowego, który dołączy pełnomocnictwo procesowe.

 

 

12. Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności.

Art.239.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Do pisma, zgłaszający wierzytelność, dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.

 

Art. 240.

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1/ imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce

zamieszkania albo siedzibę,

2/ określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej,

3/ dowody stwierdzające istnienie wierzytelności,

4/ kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona,

5/ zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz sumę zabezpieczenia,

6/ w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu,

7/ stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne.

 

Art. 241.

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom określonym w art. 239 i 240 sędzia komisarz przekazuje odpis zgłoszenia syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy.

 

Art. 242.

Jeżeli zgłoszenia wierzytelności dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny, zgłoszenie wierzytelności nie odpowiadające wymaganiom określonym w art. 239 i 240 lub zawierające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu, podlega ono zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia.

 

Art. 243

·       Syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub w innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach. W razie braku takiego potwierdzenia, wzywa upadłego do stosownych wyjaśnień oraz do złożenia oświadczenia, czy uznaje zgłoszoną wierzytelność.

·         Jeżeli istnienie zgłoszonej wierzytelności nasuwa uzasadnione wątpliwości lub upadły istnieniu jej zaprzecza, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca zwraca się do sędziego komisarza o przeprowadzenie postępowania dowodowego, co do istnienia zgłoszonej wierzytelności.

 

 

13. Opis kategorii wierzytelności.

Art. 342.

1.Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:

 

1) kategoria pierwsza – koszty postępowania upadłościowego, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałe z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą,

2) kategoria druga – przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji,

3) kategoria trzecia – podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji,

4) kategoria czwarta – inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji,

5) kategoria piąta – odsetki, które nie należą do wyższych kategorii w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.

 

2. Wierzytelność nabyta w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, podlega zaspokojeniu w kategorii trzeciej, jeżeli nie podlega zaspokojeniu w kategorii czwartej. Nie dotyczy to wierzytelności powstałej wskutek czynności syndyka albo zarządcy, albo czynności upadłego podjętych za zgodą nadzorcy sądowego.

3. Przepisy dotyczące zaspokojenia należności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do roszczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń wypłaconych przez Fundusz pracownikom upadłego.

4. (uchylony).

 

14. Gdzie ukazują się obwieszczenia dotyczące upadłości ?

·         Monitor Sądowy i Gospodarczy,

·         Dziennik o zasięgu lokalnym np. Dziennik Polski.

 

15. Kto ma wgląd do akt w przedmiocie ogłoszenia upadłości ?

Tylko strony postępowania tj. dłużnik i wnioskodawca.

 

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2011-01-03
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2011-01-03 16:21
Modyfikacja Admin Administrator 2017-06-06 07:57
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]