Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. W jaki sposób można uiścić opłatę za wpis/ zmianę / wykreślenie w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Opłatę sądową za wpis, zmianę lub wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego, a także

opłaty kancelaryjne można uiszczać na miejscu w kasach Sądu Rejonowego dla Krakowa –

Śródmieścia lub na rachunek dochodów budżetowych tego sądu nr 38 1010 1270 0030

7222 3100 0000.

Opłatę kancelaryjną można uiścić także za pomocą znaków opłaty sądowej.

 

2. Jak można uzyskać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i jaka jest opłata?

Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i pisemne informacje z Krajowego Rejestru Sądowego

wydawane są przez Centralę Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej

oddziały na terenie całego kraju. Adresy oddziałów dostępne pod adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/adresy/

Wniosek należy złożyć na właściwym formularzu – lista formularzy dostępna jest na stronie Ministerstwa

Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/.

Wniosek podlega opłacie:

Opłata za

Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Elektroniczny Katalog Dokumentów Spółek

(EKDS)

Odpis pełny

60 zł

60 zł

 

Odpis aktualny

30 zł

30 zł

 

Wyciąg

Dział I

10 zł

 

 

Każdy następny dział

5 zł

Zaświadczenie

15 zł

15 zł

 

Dokument EKDS

 

 

50 zł

 

 

a) Osobiście:  złożone wnioski realizowane są w oddziałach, których lista znajduje się na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/; opłatę uiszcza się na rachunek sądu przy którym działa oddział lub w kasie tego sądu.

W Krakowie dokumenty wydawane są w Centrum Obsługi Interesantów Krajowego Rejestru Sądowego, pawilon „K”, I piętro, sala 118, stanowiska: 1 i 2. Opłatę należy uiścić na rachunek Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia 38 1010 1270 0030 7222 3100 000 lub w kasie tego sądu. Kasa znajduje się także w Centrum Obsługi.

Na terenie województwa małopolskiego odpisy można uzyskiwać także w Nowym Sączu na ul. Strzeleckiej 1a oraz w Tarnowie na ul. Dąbrowskiego 27. O właściwe numery rachunków bankowych należy pytać we właściwych sądach.

We wszystkich oddziałach wydawane są odpisy dotyczące wszystkich

podmiotów wpisanych do KRS – bez względu na siedzibę podmiotu.

 

b) Korespondencyjnie wnioski wraz z kopią dowodu wpłaty należy kierować wyłącznie  na adres Centrali Centralnej Informacji ul. Czerniakowska 100, 00-454 W a r s z a w a .

R a c h u n e k  b a n k o w y c h  p o d a n y  j e s t  n a  s t r o n i e

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace

-w-postepowaniu-rejestrowym/.

 

c) W internecie: na stronie ems.ms.gov.pl możliwe jest bezpłatne pobranie aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację  

 

3. Jak długo jest ważny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego?

Przepisy nie regulują terminu ważności odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, a odpis jest ważny, jeśli zawiera aktualne dane.

 

4. Jak długo trwa rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Zgodnie z art. 20 a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy. Rozstrzygnięcie poprzedzone jest doręczeniem wniosku organowi nadzoru, któremu sąd zakreśla 14 dni na wypowiedzenie się w sprawie wniosku lub przystąpienie do postępowania.

 

5. W jakim terminie należy zgłosić zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?

Zgodnie z art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

6. Gdzie można zaopatrzyć się w potrzebne formularze?

Urzędowe formularze wniosków dostępne są w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, a

t a k ż e  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  M i n i s t e r s t w a  S p r a w i e d l i w o ś c i – zakładce ewidencje i rejestry – Krajowy Rejestr Sądowy http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/.

 

7. Kto w sądzie może pomóc wypełnić / sprawdzić wypełnione formularze?

Przygotowanie pisma procesowego – w tym wniosku o dokonanie wpisu do rejestru –wchodzi w zakres porady prawnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski  do świadczenia porad prawnych upoważnieni są adwokaci, radcowie prawni i w określonym zakresie doradcy podatkowi.

W związku z powyższym pracownicy administracyjni sądu nie posiadają kompetencji do pomocy w zakresie wypełnienia czy weryfikowania poprawności składanych pism i dokumentów.

 

8. Czy można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych?

Tak. Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. W celu wykazania należy przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikało, iż ubiegający się o zwolnienie podmiot nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać także osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

 

9. Jak uzyskać uwierzytelniony odpis statutu / umowy spółki?

Na podstawie akt rejestrowych, sąd, na pisemny wniosek, wydaje uwierzytelniony odpis statutu lub umowy. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 40 zł, jeżeli wnioskujący złoży wraz z opłatą kserokopię  tego dokumentu do uwierzytelnienia. Jeżeli nie posiada takiej kopii, to opłata wynosi 6 zł za każdą stronę dokumentu.

 Opłatę można uiścić w kasie sądu, na jego rachunek bankowy 38 1010 1270 0030 7222 3100 0000 lub znakami opłaty sądowej. Podpisany i opłacony wniosek (z kopią dowodu wpłaty) należy złożyć w biurze podawczym właściwego wydziału lub przesłać pocztą.

 

10. Czy w sądzie można uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (Rp-7),

która już nie istnieje?

Akta rejestrowe podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestrów działających przed wejściem w życie KRS nie zawierają dokumentacji kadrowo-płacowej tych podmiotów. Dlatego też sąd rejestrowy nie może zaświadczyć o zatrudnieniu lub wysokości dochodów pracowników tych firm.

W aktach rejestrowych można jednak szukać informacji o ostatnich osobach uprawnionych do reprezentowania tych firm lub wskazówek, gdzie została przekazana dokumentacja kadrowo-płacowa. W tym celu należy bezpłatnie zapoznać się z aktami podmiotu w czytelni akt lub wystąpić o podanie tych informacji na piśmie. W celu wydania stosownych zaświadczeń należy wystąpić do przechowawcy dokumentacji.

 

11. Co zrobić, gdy sąd zarządził zwrot wniosku?

W celu ponownego zgłoszenia żądania wniosku, należy złożyć urzędowe formularze wniosków oraz brakujące lub dotknięte wadami dokumenty czy opłaty.

Do składanego wniosku należy także załączyć pismo przewodnie ze wskazaniem sygnatury akt, podanej na zarządzeniu o zwrocie wniosku i wskazaniem dokumentów, które mają zostać zaliczone do nowej sprawy. Sąd rozpoznaje wniosek pod nową sygnaturą.

 

II. REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Jakie są opłaty za zarejestrowanie, zmianę lub wykreślenie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców?

- wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców – 500,00 zł + 100,00 zł za ogłoszenie wpisu

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

- wpis w trybie S-24 – 250,00 zł + 100,00 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

- zmiany w rejestrze przedsiębiorców (za wyjątkiem wpisu wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego  – 250,00 zł + 100,00 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

- wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego 40,00 zł + 100,00 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

- wpis REGON i/lub NIP – zwolniony z opłaty;

- zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej – zwolniony z opłaty;

- wykreślenie z rejestru 300,00 zł + 100,00 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym;

- o dołączenie dokumentów do akt – 40,00zł

- inne wnioski należące do właściwości sądu rejestrowego – 300,00 zł.

 

2. Jakie dokumenty należy złożyć w celu zarejestrowania spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością?

Formularze obligatoryjne: KRS-W3, KRS-WE,  KRS-WK, KRS-WM,

                    fakultatywne: KRS –WL, KRS WA.   

Dokumenty (w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach):

- umowa spółki (1 egz.) – w formie aktu notarialnego,

- oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

- listę członków zarządu zawierającą nazwiska, imiona i adresy – 2 egzemplarze,

- zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę), siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,

- jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dokument zawierający uchwały o ich ustanowieniu, z wyszczególnieniem składu osobowego,

- podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,

- kopia uiszczenia opłaty 600,00 zł.

3. Jakie dokumenty należy złożyć w celu zarejestrowania spółki jawnej?

Formularze obligatoryjne: KRS-W1, KRS-WB, KRS-WK, KRS-WM, KRS –WL.

Dokumenty (w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach):

- umowa spółki (1 egz.),

- nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,

-informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

- kopia uiszczenia opłaty 600,00 zł.

4. Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe?

Należy złożyć formularz KRS-Z30 oraz oryginał lub urzędowo uwierzytelnioną kopię sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Należy także dołączyć uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Spółki kapitałowe składają także sprawozdanie zarządu z działalności spółki.

Do wniosku należy dołączyć kopię uiszczenia opłaty 140,00 zł.

III. R EJESTR  STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Jakie są opłaty za rejestrację podmiotu w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej?

Stowarzyszenia – zwolnione z opłaty za wpis, zmianę i wykreślenie

Inne podmioty wpis 250,00 zł,

Zmiana 150,00 zł,

Wykreślenie 300,00 zł.

Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru Stowarzyszeń rejestruje się także w Rejestrze Przedsiębiorców to ponosi opłaty jak przedsiębiorca.

Nie mają obowiązku uiszczania opłat podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej.

 

2. Jakie dokumenty i formularze należy złożyć w celu zarejestrowania stowarzyszenia?

W celu zarejestrowania stowarzyszenia należy złożyć – wszystkie dokumenty w 2 egzemplarzach, statut w 3 egzemplarzach:

- obligatoryjne formularze: KRS-W20, w przypadku wybrania organów  stowarzyszenia - KRS-WK dla zarządu, KRS-WK dla komisji rewizyjnej, gdy nie wybrano organów – KRS-WF,

- listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

 

- protokół z zebrania założycielskiego,

- listę obecności na zebraniu założycielskim zawierającą: imiona, nazwiska, datę i

miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

 

- uchwałę o powołaniu stowarzyszenia,

 

- uchwałę o przyjęciu statutu,

 

- uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,

 

- uchwałę o wyborze zarządu,

- uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej,

- statut (łącznie w 3 egz.),

- oświadczenia członków założycieli o tym, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach.

 

3. Jakie dokumenty i formularze należy złożyć w celu zarejestrowania fundacji?

W celu zarejestrowania fundacji należy złożyć:

- obligatoryjne formularze: KRS-W20, w przypadku wybrania organów stowarzyszenia - KRS-WK dla zarządu, KRS-WK dla rady fundacji (o ile została wybrana),

- oświadczenie woli fundatora o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego,

- oświadczenie woli fundatora o powołaniu zarządu,

- oświadczenie woli fundatora o powołaniu rady fundacji,

- statut fundacji w trzech egzemplarzach.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach.

 

IV. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

1. Jak zamieścić ogłoszenie wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych  w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”?

Treść ogłoszenia należy przesłać w celu wyceny – w pliku nadającym się do edycji - pocztą elektroniczną na adres: monitor@krakow.so.gov.pl. W odpowiedzi zostanie przesłana wiadomość zawierająca cenę ogłoszenia, formularz wniosku o publikację (MSiG-M1) oraz instrukcja, jakie dokumenty należy dostarczyć do punktu mieszczącego się w Biurze Obsługi Interesantów Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego: ul. Przy Rondzie 7, pawilon „K”, I piętro, sala 118.

W punkcie przyjmowania ogłoszeń należy złożyć: [1] podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji formularz MSiG-M1, [2] podpisaną zgodnie z zasadą reprezentacji treść ogłoszenia, [3] kopię dowodu wpłaty, [4] podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji oświadczenie o zgodności wersji przesłanej pocztą elektroniczną z wersją papierową, [5] ewentualnie - pełnomocnictwo.

Opłata liczona jest w wysokości 0,70 zł za każdy znak (włącznie ze spacjami). Stosowanie

specjalnego formatowania (wersaliki, wytłuszczenia, kursywa, itp.) zwiększają wysokość opłaty o 30% za całe ogłoszenie.

Treść ogłoszenia kierowanego w toku postępowania sądowego – zarządzonego przez sąd – związane jest ze zryczałtowaną opłatą 500,00 złotych.

Opłaty za wyżej wymienione ogłoszenia wnoszone są na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.

 

2. Ile czasu przed walnym zebraniem należy złożyć wniosek o ogłoszenie?

Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu przyjmowania ogłoszeń najpóźniej 5 tygodni przed terminem zebrania.

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłArkadiusz Malinowski2011-01-10
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2011-01-10 12:54
Modyfikacja Admin Administrator 2015-10-06 09:10
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]