Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

zagadnienia ogólne

Pytania ogólne

 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?
 2. Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?
 3. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?
 4. Co powinien posiadać każdy, kto zgłasza się do sądu na rozprawę w charakterze strony lub świadka?
 5. Gdzie należy zwrócić się o udzielenie informacji o osobie (potocznie - zaświadczenia o niekaralności) z Krajowego Rejestru Karnego?
 6. Gdzie i w jaki sposób należy dokonać opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego?
 7. Czym różni się pozew od wniosku?
 8. Co to są „strony postępowania”?
 9. Co powinien zawierać pozew, wniosek składany do sądu?
 10. Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?
 11. Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?
 12. W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już toczy się przed sądem?
 13. Jaką treść powinno zawierać pismo przewodnie?
 14. W jaki sposób i w jakim terminie należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?
 15. Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?
 16. W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?
 17. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?
 18. W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?
 19. Gdzie należy złożyć pozew/ wniosek oraz inne pisma w sądzie?
 20. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?
 21. W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?
 22. Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?
 23. Czy za wydanie kserokopii z akt sprawy jest opłata?


 
 


1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

Nie, w sądzie nie są udzielane porady prawne.

Porady prawne można uzyskać w:

 • kancelariach adwokackich,
 • kancelariach radców prawnych.

Informacja o bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego www.krakow.so.gov.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze głównego budynku sądu.

Wstecz -->>

 


2. Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.

Nadto, na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

Wstecz -->>

 


3. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego uprawnionego do wydawania zaświadczeń usprawiedliwiających nieobecność  na rozprawie sądowej. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczeń znajduje się na tablicy informacyjnej Sądu Okręgowego w Krakowie lub na stronie internetowej (zakładka lekarze sądowi).

Pismo zawierające informację o przyczynie nieobecności na rozprawie należy przesłać na adres sądu z podaniem sygnatury akt sprawy (wskazana jest na wezwaniu/zawiadomieniu). Pismo należy przesłać  odpowiednio wcześniej przed terminem rozprawy.

Wstecz -->>

 


4. Co powinien posiadać każdy, kto zgłasza się do sądu na rozprawę w charakterze strony lub świadka?

Każdy, kto zgłasza się do Sądu na rozprawę w charakterze strony lub świadka, powinien posiadać:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • wezwanie lub zawiadomienie, w którym są określone:
 • dokładny adres sądu,
 • sygnatura sprawy,
 • termin rozprawy,
 • numer sali rozpraw,
 • godzina rozpoczęcia rozprawy.

Wstecz -->>

 


5.  Gdzie należy zwrócić się o udzielenie informacji o osobie (potocznie - zaświadczenia o niekaralności) z Krajowego Rejestru Karnego?

W tym celu należy zwrócić się do punktu Krajowego Rejestru Karnego, który znajduje się w siedzibie sądów krakowskich w budynku przy ul. Przy Rondzie 7, pawilon „E” , I piętro pok. E-102 (starsza część kompleksu budynków sądowych).

Wnioski do pobrania są dostępne na stronach internetowych:

Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl - zakładka - informacje - Krajowy Rejestr Karny,

Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz bezpośrednio w punkcie Krajowego Rejestru Karnego.

Wstecz -->>

 


6. Gdzie i w jaki sposób należy dokonać opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego?

Opłatę za wydanie zaświadczenia z KRK uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

- w formie znaków opłaty sądowej,

- gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości,

- gotówką w kasie sądu,

- na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

 

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).

 

- W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

 

Zakupu opłaty sądowej można dokonać we wszystkich kasach sądowych znajdujących się na terenie budynków sądowych w pawilonach „E” (I piętro) i „K” (poziom O i 1).

Szczegółowe informacje odnośnie godzin urzędowania KRK znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl - zakładka - informacje - Krajowy Rejestr Karny.

Wstecz -->>

 


7. Czym się różni pozew od wniosku?

Pozew – to pierwsze pismo procesowe, którym wszczyna się postępowanie przed sądem w sprawie, gdy istnieje spór. Postępowanie procesowe nigdy nie odbywa się z udziałem tylko jednej strony.

Wniosek – składa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie może wszcząć i uczestniczyć w nim każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Osoba inicjująca postępowania – to wnioskodawca. Pozostałe osoby to uczestnicy.

Wstecz -->>

 


8. Co to są „strony postępowania”?

Pojęcie strona oznacza pozycję procesową, a nie osobę. Oznacza to, że jedną stroną procesową jest powód, a drugą pozwany.

Powód - to osoba inicjująca postępowanie, domagająca się od sądu wydania korzystnego dla siebie wyroku.

Pozwany – to ten, przeciwko komu żądanie to jest skierowane.

Wstecz -->>

 


9. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?
Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać
:

oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);

dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy, PESEL, NIP) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);

 • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
 • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek),
 • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
 • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
 • własnoręczny podpis,
 • wykaz załączników.

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

Wstecz -->>

 


10. Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.

Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy już się postępowanie, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wniosek jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze głównego budynku sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl w zakładce - informacje - wzory pism.

Wstecz -->>

 


11. Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

Opłatę sądową można uiścić w następujący sposób:

- wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie sądu lub dokonać przelewu bankowego właściwej kwoty na numer rachunku bankowego danego sądu – konto dochodów budżetowych.

- Kasy Sądów Rejonowych i Okręgowego w Krakowie znajdują się w budynku „E” na I piętrze, ul. Przy Rondzie 7.

 

Wstecz -->>

 


12. W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już toczy się przed sądem?

Jeżeli złożony został pozew/wniosek do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą. Zatem wszelkie kolejne pisma przekazywane do sądu w danej sprawie, powinny być składane wraz z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury.

Wstecz -->>

 


13.  Jaką treść powinno zawierać pismo przewodnie?
Pismo przewodnie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej,
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone,
 • krótką treść wyjaśniającą czego dotyczy,
 • własnoręczny podpis.

Wstecz -->>

 


14. W jaki sposób i w jakim terminie należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia.

Wniosek jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze głównego budynku sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl w zakładce - informacje - wzory pism.

Wstecz -->>

 


15. Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej?

Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nie podlega opłacie, jeżeli jest złożony w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.

Wstecz -->>

 


16. W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Wstecz -->>

 


17. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia.

Wstecz -->>

 


18. W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Sądu Okręgowego www.krakow.so.gov.pl  - zakładka - informacje – wzory pism.

Wstecz -->>

 


19. Gdzie należy złożyć pozew/ wniosek oraz inne pisma w Sądzie?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć w biurze podawczym właściwego sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty.

W siedzibie sądów krakowskich ul. Przy Rondzie 7 mieszczą się biura podawcze:

na parterze w pawilonie "E"

 • Sądu Okręgowego,
 • Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej - Huty, Sądu Rejonowgo dla Krakowa - Krowodrzy.

Wyodrębniono biura podawcze dla:

Wydziału XI KRS biuro podawcze pok. 118 I piętro, pawilon „K”,

Wydziału XII KRS biuro podawcze pok. 118 I piętro, pawilon „K”,

Wydziału VII Zastawów biuro podawcze pok. 118 I piętro, pawilon „K”.

 

 • Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza biuro podawcze pok. 017, poziom „-1”, pawilon "K”.  
Wstecz -->>

 


20. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy.

Uwaga! Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.

Wstecz -->>

 


21. W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?

Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. Każda ze stron ma prawo wystąpić z wnioskiem do sądu o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy.

Wstecz -->>

 


22. Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary.

Wstecz -->>

 


23. Czy za wydanie kserokopii z akt sprawy jest opłata?

Za wydanie kserokopii z akt sprawy - opłata wynosi 1 zł za każdą stronę, natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

Wstecz -->>

 

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2010-07-21
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2010-07-21 08:40
Modyfikacja Admin Administrator 2017-06-05 15:37
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]