Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2018-07-11 14:53:49: Dodano plik zał. nr 10 - wzór umowy i opz.doc
2018-07-11 14:53:29: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
Więcej >>>
2018-07-11 14:53:03: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2018-07-11 14:52:41: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2018-07-11 14:52:16: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2018-07-11 14:51:57: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2018-07-11 14:51:34: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2018-07-11 14:51:07: Dodano plik zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
2018-07-11 14:50:45: Dodano plik zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2018-07-11 14:50:24: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2018-07-11 14:49:44: Dodano plik SIWZ nr 5 - 2018 - sprz teren zewn.doc
2018-07-11 14:48:50: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: CPV 90914000-7; CPV 90620000-9; CPV 77314100-5;/.
 
Wielkość /zakres/ zamówienia:
Zamówienie obejmuje sprzątanie i utrzymanie otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych o łącznej pow. ok. 17 641 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych w następujących lokalizacjach:
- otoczenie budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czerech krakowskich sądów rejonowych przy ul. Przy Rondzie 7 (teren przyległy do pawilonów A,B,C,D,E,K i L) o pow. ok. 15 714 m2;
- otoczenie budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, Sucha Beskidzka o pow. ok. 994 m2;
- otoczenia budynku będącego w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, pl. Kościuszki 3a, Miechów o pow. ok. 933 m2;     
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w wzorze umowy i OPZ, stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a) ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w niżej opisanych czynnościach. Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy, a wykonujące prace w ramach wykonania zamówienia, a w szczególności prace związane z utrzymaniem czystości terenów utwardzonych, odśnieżanie, pielęgnacja terenów zielonych, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 108 ze zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.

Data składania ofert:
2018-07-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-24 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 6.26 MBPlik pdf
2. SIWZ nr 26-5-2018 214.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 28.51 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 22.65 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 25.98 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 33.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 20.29 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 39.00 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 22.80 KbPlik doc
11. Załącznik nr 9 22.62 KbPlik doc
12. Załącznik nr 10 279.00 KbPlik doc
Autor: Anna Skalska
Data: 2018-07-11 14:35:00
Udostępnił: Anna Skalska
Data: 2018-07-11 14:35:00
Modyfikował(a): Anna Skalska
Data: 2018-07-11 14:53:49

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-07-05 14:59:34: Dodano plik informacja o wyborze najk. oferty - str. int..docx
2018-06-14 10:42:23: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 4-2018 - wentylacja.docx
Więcej >>>
2018-05-30 14:49:48: Dodano plik SIWZ nr 4-2018 - wentylacja - RAR.rar
2018-05-30 14:49:04: Dodano plik SIWZ nr 4-2018 - wentylacja - ZIP.zip
2018-05-30 14:48:08: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu do nr 26-4-2018.docx
1- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w korytarzach na poziomach -1 ,0 i 1 pawilonów B i C, w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 45331210-1, 45100000-8, 45400000-9, 50800000-3, 45000000-7,45311100-1, 45317000-2/.
 
Wielkość /zakres/ zamówienia:
 
A – Instalacja wentylacji
W celu poprawy wentylacji korytarzy poziomów -1, 0 i 1 pawilonów B i C, należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, oddzielne dla pawilonów B i C. Powietrze ma być pobierane bezpośrednio przez centralę nawiewno-wywiewną z płytowym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła oraz komorą mieszania. W centrali wentylacyjnej powietrze ma być filtrowane, w okresie zimowym podgrzewane na przeciwprądowym wymienniku ciepła, mieszane w komorze mieszania i nawiewane do korytarzy. W okresie zimowym udział powietrza zewnętrznego ma być zależny od temperatury zewnętrznej (udział powietrza zewnętrznego powinien zmniejszać się proporcjonalnie do temperatury zewnętrznej 0 stopni  Celsjusza oraz stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym). W okresie lata ograniczenie powietrza świeżego ma następować powyżej temperatury zewnętrznej 30 stopni Celsjusza. Powietrze w okresie letnim powinno być schładzane przy wykorzystaniu agregatu skraplającego z funkcją pompy ciepła. Centrala, w wykonaniu dachowym zewnętrznym, winna być wyposażona w tłumiki hałasu po stronie pomieszczeń oraz zabudowaną czerpnię i wyrzutnię powietrza w centrali. Centralę należy ustawić na konstrukcji wsporczej (wykonanie wg projektu konstrukcyjnego) i ramie dostarczonej z centralą. Szczegóły rozprowadzenia oraz ilości nawiewanego powietrza znajdują się w dokumentacji projektowej. Powietrze ma być wywiewane na każdej kondygnacji w rejonie klatki schodowej. Regulacja ilości powietrza ma się odbywać za pomocą przepustnic. Wszystkie kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną minimum 50mm pod płaszczem z blachy ocynkowanej. Przy wejściu kanałów do budynku oraz na granicy stref należy zamontować klapy p.poż z wkładkami topikowymi o odporności ogniowej 120 minut. Centrale muszą być zgodne ze standardem określonym przez normy PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011, spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Centrale dachowe należy wykonać w konstrukcji szkieletowej. Profile szkieletu z aluminium anodowanego, narożniki z wysokojakościowego tworzywa sztucznego lub aluminium. Ściany jednostki mają być wykonane z paneli o grubości 50mm (blacha ocynkowana powlekana), izolacja z niepalnej wełny mineralnej, klasa pożarowa A1). Centrala ma być wyniesiona na stopach wsporczych lub ramie o wysokości minimum 120 mm. Odzysk ciepła m następować na wymiennikach przeciwprądowych. Sekcja odzysku ciepła ma być wyposażona m.in. w wysokosprawny wymiennik odzysku ciepła zabudowany w pozycji leżącej, przepustnicę bypassu z płynną regulacją stopnia otwarcia w zakresie 0-100%, przepustnicę mieszania (recyrkulacji) z płynną regulacją stopnia otwarcia w zakresie 0-100%, odkraplacz z tacą ociekową z króćcem wyprowadzonym przez obudowę, syfon odprowadzenia skroplin. Wentylatory z napędem bezpośrednim mają być przystosowane do pomiaru ciśnienia statycznego na leju wlotowym. Przepustnice mają być zabudowane wewnątrz centrali w klasie szczelności minimum 2, z siłownikiem.
Chłodnica/nagrzewnica: tłumiki mają być zabudowane w centrali, po stronie powietrza świeżego - minimum 750 mm, tłumiki po stronie wentylowanych pomieszczeń - minimum 1750 mm. Należy zastosować: tłumiki kulisowe, materiał dźwiękochłonny (o wysokim stopniu biodegradowalności, nieszkodliwy dla zdrowia) impregnowany i odporny na wilgoć, niepalny zgodnie z normą PN-93/B-02862, filtry kieszeniowe klasy minimum M5 (długość filtra klasy M5 – minimum 300mm, klasa osadzenia filtra minimum w klasie filtra). Centrala ma być wyposażona w dedykowany fabryczny układ sterowania, zabudowa w szafie metalowej z zamkiem.
W zakresie funkcji podstawowych należy przewidzieć:
-kontrolę temperatury powietrza nawiewanego i wyciągowego, -kontrolę stanu zabrudzenia filtrów,
-zabezpieczenie przed szronieniem wymienników odzysku ciepła przez pomiar spadku
ciśnienia na wymienniku,
- utrzymanie stałego przepływu na kanałach (dostrojenie pracy wentylatorów do zmiennego oporu w instalacji),
- współpracę z inwerterowym agregatem skraplającym/pompą ciepła, odzysk chłodu,
- kontrolę udziału powietrza świeżego wraz z czujnikiem CO2,
- podłączenie do centralki pożarowej na obiekcie.
Należy zastosować inwerterowy agregat skraplający/pompa ciepła – praca do temperatury zewnętrznej -20 stopni Celsjusza. Powietrze ma być rozprowadzone przy pomocy kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały poziome należy mocować pod stropem lub w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i układać na elementach wsporczych mocowanych do konstrukcji budynku, jako podkładki należy stosować materiał z gumy o odpowiednim przeznaczeniu i właściwościach. Kanały po zamontowaniu należy obudować suchym tynkiem. Jako elementy nawiewne/wywiewne należy przewidzieć kratki z przepustnicami lub bez przepustnic. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Należy zastosować certyfikowane klapy przeciwpożarowe w klasie E120. Klapy powinny mieć niezbędne, aktualne dopuszczenia do wbudowania na obiekcie. Klapy z wkładkami topikowymi i wyłącznikami krańcowymi mają być otwierane ręcznie. W miejscu montażu klap należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne dla zapewnienia dostępu do klap p.poż. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary oraz regulację rozpływów powietrza. W celu przeprowadzenia regulacji hydraulicznej, tam gdzie jest to wymagane z uwagi na prawidłową regulację instalacji, należy zamontować na kanałach nawiewnych i wywiewnych elementy regulacyjne. W miejscu montażu przepustnic należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne.
 
B – Roboty budowlane
Kanały wentylacyjne na korytarzach i klatce schodowej należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym. Wszystkie prace ingerujące w sufity podwieszone i ich konstrukcję mogą być wykonane tylko przez podmiot specjalizujący się w pracach związanych z demontażem i montażem sufitów podwieszanych, bądź wykonawcę tych sufitów.  Zarówno płyty obudów, jak i ich okolice  należy pomalować farbą emulsyjną akrylową w kolorze dostosowanym do koloru ścian i sufitu na korytarzach. Elementy oddzielenia pożarowego (ściany, ścianki aluminiowe z wypełnieniem szklanym) po przeprowadzeniu przez nie kanałów wentylacyjnych należy uzupełnić-odbudować przy użyciu materiałów o klasie odporności ogniowej równej lub wyższej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.
Należy wykonać konstrukcję wsporczą stalową pod urządzenia wentylacji na dachu pawilonu B i C – przenoszącą obciążenia całkowite od urządzeń i podkonstrukcji na słupy wewnętrzne budynków. Należy przewidzieć wykonanie przebić w stropach międzykondygnacyjnych dla potrzeb prowadzenia kanałów instalacyjnych, usytuowanie przebić w kierunku układania płyt stropowych kanałowych. Obróbki i wzmocnienia krawędzi w otworach – wykonać należy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w części rysunkowej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Należy wykonać podest obsługowy z krat pomostowych 30x5 ułożonych na ruszcie podkonstrukcji stalowej, mocowanie krat pomostowych przy zastosowaniu typowych łączek. Konstrukcję wsporczą pod urządzenia wentylacji należy wykonać jako  ruszt stalowy z dwuteowników HEA 120 ze stali S235JR montowany śrubowo na miejscu wbudowania. Konstrukcję należy zabezpieczyć  antykorozyjne  poprzez ocynkowanie.
 
C – Okablowanie pomiędzy szafą sterowniczą (AKPiA) a centralą wentylacyjną i klapami p.poż., uruchomienie
Układ sterowania systemu wentylacyjnego ma być realizowany przez układ automatyki
zlokalizowany w szafce AKPiA na korytarzu 1 piętra budynku B i na korytarzu 1 piętra
budynku C. Szafa automatyki  ma być metalowa, zamykana na klucz w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Na ścianie szafy  ma być sygnalizacja świetlna stanu centrali (wyłączona / praca automatyczna / praca / awaria). Przez większą część roku centrala ma pracować na 100% powietrza świeżego. W okresie zimowym przy pełnym wykorzystaniu odzysku ciepła automatyka ma ograniczać ilość powietrza świeżego poniżej temperatury zewnętrznej 0 stopni C. Dla temperatury -20 stopni Celsjusza udział powietrza świeżego ma wynosić 20%. Powietrze ma być podgrzewane poprzez pompę ciepła do temperatura nawiewu +18 do +20 stopni Celsjusza. Dodatkowo udział ilości powietrza świeżego ma być  kontrolowany przez czujnik stężenia CO2 na powietrzu wywiewanym z korytarzy. Po przekroczeniu stężenia CO2 1200 ppm automatyka  ma zwiększać udział powietrza świeżego o 5% na każde 10 minut, aż do momentu poprawy jakości powietrza. Przy temperaturach poniżej -10 stopni Celsjusza maksymalny udział powietrza świeżego nie może jednak przekroczyć 40%. Dla okresu letniego powietrze ma być schładzane do temperatury nawiewu około 21-24 stopnie Celsjusza. Udział powietrza świeżego ma być zmniejszany analogicznie jak w okresie zimowym, jednak temperaturą początku zmniejszania udziału powietrza świeżego ma być t zewnętrzne +28 stopni Celsjusza. Udział powietrza ma się zmniejszać również w przypadku problemów z utrzymaniem temperatury nawiewu max 24 stopnie Celsjusza. Minimalny udział powietrza świeżego w okresie letnim to 50%. Dodatkowo udział ilości powietrza świeżego ma być kontrolowany przez czujnik stężenia CO2 na powietrzu wywiewanym z korytarzy. Po przekroczeniu stężenia CO2 1200 ppm automatyka ma za zadanie zwiększać udział powietrza świeżego o 5% na każde 10 minut, aż do momentu poprawy jakości powietrza.
Centralę wentylacyjną i klapy przeciwpożarowe, po kompleksowym podłączeniu, należy uruchomić oraz wykonać powykonawczą dokumentację techniczno-ruchową.
 
D – Roboty elektryczne 
W ramach przedmiotowej inwestycji w każdym z pawilonów należy przewidzieć:
  1. wyposażenie istniejących podstaw bezpiecznikowych w RG we wkładki bezpiecznikowe zgodnie ze schematem,
  2. doprowadzenie zasilania z RG do projektowanej tablicy wentylacji T.WENT (wg. schematu),
  3. zasilenie z tablicy T.WENT szafki automatyki centrali wentylacyjnej oraz agregatu skraplającego,
  4. wymianę istniejącego oświetlenia w komunikacji na każdej kondygnacji,
  5. przesunięcie kolidujących czujek dymowych i kamer z kanałami wentylacyjnymi.
W każdym z pawilonów zasilanie urządzeń wentylacyjnych należy doprowadzić                               z projektowanych tablic wentylacyjnych T.WENT, które będą zasilone z rozdzielnic RG. Tablice T.WENT należy zamontować na kondygnacji +1 (lokalizacja pokazana w dokumentacji projektowej). Z tablic zasilone mają być centralki automatyki wentylacji oraz agregaty skraplające.
W każdym z pawilonów w komunikacji (korytarze i klatki schodowe) należy wymienić istniejące oświetlenie. Oprawy należy obrócić wzdłuż biegu korytarza i zamontować w miejscach istniejących opraw przy niewielkich przesunięciach, tak aby znalazły się poza strefę kolidującą z montowanymi kanałami wentylacyjnymi.
Z uwagi, że część opraw jest oprawami awaryjnymi należy zwrócić uwagę, aby nowe oprawy w wersji awaryjnej były montowane w miejscach istniejących opraw awaryjnych. Proponuje się oprawy 2x36W EVG o świetle barwy ciepłej (opis w zestawieniu porównawczym – pkt 14) w wersji podstawowej i wersji awaryjnej lub równoważne. 
W celu uniknięcia kolizji istniejących czujek dymowych oraz kamer CCTV z projektowanymi kanałami wentylacyjnymi należy je przesunąć w miejsca niekolidujące. Nowe lokalizacje zostały pokazane na rzutach w dokumentacji projektowej.
Od RG do tablic wentylacji przewody zasilające należy prowadzić w listwach kablowych pod sufitem. Listwy PCW o wymiarach 40x25mm należy montować do sufitu. Przebicie między piętrami należy wykonać w pobliżu kanałów wentylacyjnych.
 
Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco z remontowanych pomieszczeń, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają – zutylizować.
 
Wykonawca zapewni kierownika budowy (robót), który musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i winien wykonywać wszelkie obowiązki określone w Decyzji                    nr 344/6740.2/2018 z dnia 27.03.2018r. o pozwoleniu na budowę.
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
 
2 - Wymagany okres gwarancji – od 36 do 60 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert).
 
3 - Termin realizacji –  od 100 do 140 dni od daty podpisania umowy (stanowi kryterium oceny ofert).
 
4 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum.
 
5 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
6 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Wymaga się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 
7 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby prace były, co do zasady, prowadzone po godzinie 16.00 i w soboty, względnie też w innych terminach, jeśli Zamawiający będzie miał taką możliwość.  
 
8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.
 
9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
 
10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.
 
11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.
 
12 - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca sporządził propozycję harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo wnieść poprawki i uzupełnienia. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie załącznikiem do umowy. Zmiana harmonogramu nie jest zmianą umowy.
 
13 - Zgodnie z art. 29 ust. 3a) ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w niżej opisanych czynnościach. Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy a wykonujące roboty ogólnobudowlane w ramach wykonania zamówienia, a w szczególności prace konstrukcyjne oraz prace z zakresu montażu instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 108 ze zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
 
14 -  Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w OPZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w OPZ, przy czym Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik – zestawienie porównawcze do formularza oferty. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne, uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub ostatecznych, bądź też natychmiast wykonalnych decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Ponadto wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu, typu lub rodzaju oferowanego produktu równoważnego oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). UWAGA: Zamawiający zaznacza, że podane w dokumentacji projektowej wyroby zostały uaktualnione w zestawieniu porównawczym wyrobów równoważnych.
 

Data składania ofert:
2018-06-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-14 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 30.52 KbPlik doc
2. SIWZ w ZIP 21.95 MBPlik zip
3. SIWZ w RAR 21.33 MBPlik rar
4. INFO z otwarcia ofert 18.88 KbPlik doc
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.49 KbPlik doc
Autor: Anna Skalska
Data: 2018-05-30 14:47:00
Udostępnił: Anna Skalska
Data: 2018-05-30 14:47:00
Modyfikował(a): Anna Skalska
Data: 2018-07-05 14:59:34

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-05-29 11:11:03: Dodano plik INFO o unieważnieniu postępowania.pdf
2018-05-28 11:13:02: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 3-2018.docx
Więcej >>>
2018-05-11 15:39:11: Dodano plik załącznik nr 10 do siwz nr 3-2018.rar
2018-05-11 15:38:20: Dodano plik załączniki od 1 do 9 do siwz nr 3-2018.rar
2018-05-11 15:37:01: Dodano plik SIWZ nr 3 - 2018 - wentylacja.doc
2018-05-11 15:35:53: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu - wentyalacja.docx
1- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w korytarzach na poziomach -1 ,0 i 1 pawilonów B i C, w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 45331210-1, 45100000-8, 45400000-9, 50800000-3, 45000000-7,45311100-1, 45317000-2/.
 
Wielkość /zakres/ zamówienia:
 
A – Instalacja wentylacji
W celu poprawy wentylacji korytarzy poziomów -1, 0 i 1 pawilonów B i C, należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, oddzielne dla pawilonów B i C. Powietrze ma być pobierane bezpośrednio przez centralę nawiewno-wywiewną z płytowym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła oraz komorą mieszania. W centrali wentylacyjnej powietrze ma być filtrowane, w okresie zimowym podgrzewane na przeciwprądowym wymienniku ciepła, mieszane w komorze mieszania i nawiewane do korytarzy. W okresie zimowym udział powietrza zewnętrznego ma być zależny od temperatury zewnętrznej (udział powietrza zewnętrznego powinien zmniejszać się proporcjonalnie do temperatury zewnętrznej 0 stopni  Celsjusza oraz stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym). W okresie lata ograniczenie powietrza świeżego ma następować powyżej temperatury zewnętrznej 30 stopni Celsjusza. Powietrze w okresie letnim powinno być schładzane przy wykorzystaniu agregatu skraplającego z funkcją pompy ciepła. Centrala, w wykonaniu dachowym zewnętrznym, winna być wyposażona w tłumiki hałasu po stronie pomieszczeń oraz zabudowaną czerpnię i wyrzutnię powietrza w centrali. Centralę należy ustawić na konstrukcji wsporczej (wykonanie wg projektu konstrukcyjnego) i ramie dostarczonej z centralą. Szczegóły rozprowadzenia oraz ilości nawiewanego powietrza znajdują się w dokumentacji projektowej. Powietrze ma być wywiewane na każdej kondygnacji w rejonie klatki schodowej. Regulacja ilości powietrza ma się odbywać za pomocą przepustnic. Wszystkie kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną minimum 50mm pod płaszczem z blachy ocynkowanej. Przy wejściu kanałów do budynku oraz na granicy stref należy zamontować klapy p.poż z wkładkami topikowymi o odporności ogniowej 120 minut. Centrale muszą być zgodne ze standardem określonym przez normy PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011, spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Centrale dachowe należy wykonać w konstrukcji szkieletowej. Profile szkieletu z aluminium anodowanego, narożniki z wysokojakościowego tworzywa sztucznego lub aluminium. Ściany jednostki mają być wykonane z paneli o grubości 50mm (blacha ocynkowana powlekana), izolacja z niepalnej wełny mineralnej, klasa pożarowa A1). Centrala ma być wyniesiona na stopach wsporczych lub ramie o wysokości minimum 120 mm. Odzysk ciepła m następować na wymiennikach przeciwprądowych. Sekcja odzysku ciepła ma być wyposażona m.in. w wysokosprawny wymiennik odzysku ciepła zabudowany w pozycji leżącej, przepustnicę bypassu z płynną regulacją stopnia otwarcia w zakresie 0-100%, przepustnicę mieszania (recyrkulacji) z płynną regulacją stopnia otwarcia w zakresie 0-100%, odkraplacz z tacą ociekową z króćcem wyprowadzonym przez obudowę, syfon odprowadzenia skroplin. Wentylatory z napędem bezpośrednim mają być przystosowane do pomiaru ciśnienia statycznego na leju wlotowym. Przepustnice mają być zabudowane wewnątrz centrali w klasie szczelności minimum 2, z siłownikiem.
Chłodnica/nagrzewnica: tłumiki mają być zabudowane w centrali, po stronie powietrza świeżego - minimum 750 mm, tłumiki po stronie wentylowanych pomieszczeń - minimum 1750 mm. Należy zastosować: tłumiki kulisowe, materiał dźwiękochłonny (o wysokim stopniu biodegradowalności, nieszkodliwy dla zdrowia) impregnowany i odporny na wilgoć, niepalny zgodnie z normą PN-93/B-02862, filtry kieszeniowe klasy minimum M5 (długość filtra klasy M5 – minimum 300mm, klasa osadzenia filtra minimum w klasie filtra). Centrala ma być wyposażona w dedykowany fabryczny układ sterowania, zabudowa w szafie metalowej z zamkiem.
W zakresie funkcji podstawowych należy przewidzieć:
-kontrolę temperatury powietrza nawiewanego i wyciągowego, -kontrolę stanu zabrudzenia filtrów,
-zabezpieczenie przed szronieniem wymienników odzysku ciepła przez pomiar spadku
ciśnienia na wymienniku,
- utrzymanie stałego przepływu na kanałach (dostrojenie pracy wentylatorów do zmiennego oporu w instalacji),
- współpracę z inwerterowym agregatem skraplającym/pompą ciepła, odzysk chłodu,
- kontrolę udziału powietrza świeżego wraz z czujnikiem CO2,
- podłączenie do centralki pożarowej na obiekcie.
Należy zastosować inwerterowy agregat skraplający/pompa ciepła – praca do temperatury zewnętrznej -20 stopni Celsjusza. Powietrze ma być rozprowadzone przy pomocy kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały poziome należy mocować pod stropem lub w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i układać na elementach wsporczych mocowanych do konstrukcji budynku, jako podkładki należy stosować materiał z gumy o odpowiednim przeznaczeniu i właściwościach. Kanały po zamontowaniu należy obudować suchym tynkiem. Jako elementy nawiewne/wywiewne należy przewidzieć kratki z przepustnicami lub bez przepustnic. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Należy zastosować certyfikowane klapy przeciwpożarowe w klasie E120. Klapy powinny mieć niezbędne, aktualne dopuszczenia do wbudowania na obiekcie. Klapy z wkładkami topikowymi i wyłącznikami krańcowymi mają być otwierane ręcznie. W miejscu montażu klap należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne dla zapewnienia dostępu do klap p.poż. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary oraz regulację rozpływów powietrza. W celu przeprowadzenia regulacji hydraulicznej, tam gdzie jest to wymagane z uwagi na prawidłową regulację instalacji, należy zamontować na kanałach nawiewnych i wywiewnych elementy regulacyjne. W miejscu montażu przepustnic należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne.
 
B – Roboty budowlane
Kanały wentylacyjne na korytarzach i klatce schodowej należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym. Wszystkie prace ingerujące w sufity podwieszone i ich konstrukcję mogą być wykonane tylko przez podmiot specjalizujący się w pracach związanych z demontażem i montażem sufitów podwieszanych, bądź wykonawcę tych sufitów.  Zarówno płyty obudów, jak i ich okolice  należy pomalować farbą emulsyjną akrylową w kolorze dostosowanym do koloru ścian i sufitu na korytarzach. Elementy oddzielenia pożarowego (ściany, ścianki aluminiowe z wypełnieniem szklanym) po przeprowadzeniu przez nie kanałów wentylacyjnych należy uzupełnić-odbudować przy użyciu materiałów o klasie odporności ogniowej równej lub wyższej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.
Należy wykonać konstrukcję wsporczą stalową pod urządzenia wentylacji na dachu pawilonu B i C – przenoszącą obciążenia całkowite od urządzeń i podkonstrukcji na słupy wewnętrzne budynków. Należy przewidzieć wykonanie przebić w stropach międzykondygnacyjnych dla potrzeb prowadzenia kanałów instalacyjnych, usytuowanie przebić w kierunku układania płyt stropowych kanałowych. Obróbki i wzmocnienia krawędzi w otworach – wykonać należy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w części rysunkowej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Należy wykonać podest obsługowy z krat pomostowych 30x5 ułożonych na ruszcie podkonstrukcji stalowej, mocowanie krat pomostowych przy zastosowaniu typowych łączek. Konstrukcję wsporczą pod urządzenia wentylacji należy wykonać jako  ruszt stalowy z dwuteowników HEA 120 ze stali S235JR montowany śrubowo na miejscu wbudowania. Konstrukcję należy zabezpieczyć  antykorozyjne  poprzez ocynkowanie.
 
C – Okablowanie pomiędzy szafą sterowniczą (AKPiA) a centralą wentylacyjną i klapami p.poż., uruchomienie
Układ sterowania systemu wentylacyjnego ma być realizowany przez układ automatyki
zlokalizowany w szafce AKPiA na korytarzu 1 piętra budynku B i na korytarzu 1 piętra
budynku C. Szafa automatyki  ma być metalowa, zamykana na klucz w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Na ścianie szafy  ma być sygnalizacja świetlna stanu centrali (wyłączona / praca automatyczna / praca / awaria). Przez większą część roku centrala ma pracować na 100% powietrza świeżego. W okresie zimowym przy pełnym wykorzystaniu odzysku ciepła automatyka ma ograniczać ilość powietrza świeżego poniżej temperatury zewnętrznej 0 stopni C. Dla temperatury -20 stopni Celsjusza udział powietrza świeżego ma wynosić 20%. Powietrze ma być podgrzewane poprzez pompę ciepła do temperatura nawiewu +18 do +20 stopni Celsjusza. Dodatkowo udział ilości powietrza świeżego ma być  kontrolowany przez czujnik stężenia CO2 na powietrzu wywiewanym z korytarzy. Po przekroczeniu stężenia CO2 1200 ppm automatyka  ma zwiększać udział powietrza świeżego o 5% na każde 10 minut, aż do momentu poprawy jakości powietrza. Przy temperaturach poniżej -10 stopni Celsjusza maksymalny udział powietrza świeżego nie może jednak przekroczyć 40%. Dla okresu letniego powietrze ma być schładzane do temperatury nawiewu około 21-24 stopnie Celsjusza. Udział powietrza świeżego ma być zmniejszany analogicznie jak w okresie zimowym, jednak temperaturą początku zmniejszania udziału powietrza świeżego ma być t zewnętrzne +28 stopni Celsjusza. Udział powietrza ma się zmniejszać również w przypadku problemów z utrzymaniem temperatury nawiewu max 24 stopnie Celsjusza. Minimalny udział powietrza świeżego w okresie letnim to 50%. Dodatkowo udział ilości powietrza świeżego ma być kontrolowany przez czujnik stężenia CO2 na powietrzu wywiewanym z korytarzy. Po przekroczeniu stężenia CO2 1200 ppm automatyka ma za zadanie zwiększać udział powietrza świeżego o 5% na każde 10 minut, aż do momentu poprawy jakości powietrza.
Centralę wentylacyjną i klapy przeciwpożarowe, po kompleksowym podłączeniu, należy uruchomić oraz wykonać powykonawczą dokumentację techniczno-ruchową.
 
D – Roboty elektryczne 
W ramach przedmiotowej inwestycji w każdym z pawilonów należy przewidzieć:
  1. wyposażenie istniejących podstaw bezpiecznikowych w RG we wkładki bezpiecznikowe zgodnie ze schematem,
  2. doprowadzenie zasilania z RG do projektowanej tablicy wentylacji T.WENT (wg. schematu),
  3. zasilenie z tablicy T.WENT szafki automatyki centrali wentylacyjnej oraz agregatu skraplającego,
  4. wymianę istniejącego oświetlenia w komunikacji na każdej kondygnacji,
  5. przesunięcie kolidujących czujek dymowych i kamer z kanałami wentylacyjnymi.
W każdym z pawilonów zasilanie urządzeń wentylacyjnych należy doprowadzić                               z projektowanych tablic wentylacyjnych T.WENT, które będą zasilone z rozdzielnic RG. Tablice T.WENT należy zamontować na kondygnacji +1 (lokalizacja pokazana w dokumentacji projektowej). Z tablic zasilone mają być centralki automatyki wentylacji oraz agregaty skraplające.
W każdym z pawilonów w komunikacji (korytarze i klatki schodowe) należy wymienić istniejące oświetlenie. Oprawy należy obrócić wzdłuż biegu korytarza i zamontować w miejscach istniejących opraw przy niewielkich przesunięciach, tak aby znalazły się poza strefę kolidującą z montowanymi kanałami wentylacyjnymi.
Z uwagi, że część opraw jest oprawami awaryjnymi należy zwrócić uwagę, aby nowe oprawy w wersji awaryjnej były montowane w miejscach istniejących opraw awaryjnych. Proponuje się oprawy 2x36W EVG o świetle barwy ciepłej (opis w zestawieniu porównawczym – pkt 14) w wersji podstawowej i wersji awaryjnej lub równoważne. 
W celu uniknięcia kolizji istniejących czujek dymowych oraz kamer CCTV z projektowanymi kanałami wentylacyjnymi należy je przesunąć w miejsca niekolidujące. Nowe lokalizacje zostały pokazane na rzutach w dokumentacji projektowej.
Od RG do tablic wentylacji przewody zasilające należy prowadzić w listwach kablowych pod sufitem. Listwy PCW o wymiarach 40x25mm należy montować do sufitu. Przebicie między piętrami należy wykonać w pobliżu kanałów wentylacyjnych.
 
Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco z remontowanych pomieszczeń, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają – zutylizować.
 
Wykonawca zapewni kierownika budowy (robót), który musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i winien wykonywać wszelkie obowiązki określone w Decyzji                    nr 344/6740.2/2018 z dnia 27.03.2018r. o pozwoleniu na budowę.
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
 
2 - Wymagany okres gwarancji – od 36 do 60 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert).
 
3 - Termin realizacji –  od 100 do 140 dni od daty podpisania umowy (stanowi kryterium oceny ofert).
 
4 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum.
 
5 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
6 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Wymaga się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 
7 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby prace były, co do zasady, prowadzone po godzinie 16.00 i w soboty, względnie też w innych terminach, jeśli Zamawiający będzie miał taką możliwość.  
 
8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.
 
9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
 
10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.
 
11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.
 
12 - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca sporządził propozycję harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo wnieść poprawki i uzupełnienia. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie załącznikiem do umowy. Zmiana harmonogramu nie jest zmianą umowy.
 
13 - Zgodnie z art. 29 ust. 3a) ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w niżej opisanych czynnościach. Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy a wykonujące roboty ogólnobudowlane w ramach wykonania zamówienia, a w szczególności prace konstrukcyjne oraz prace z zakresu montażu instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 108 ze zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
 
14 -  Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w OPZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w OPZ, przy czym Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik – zestawienie porównawcze do formularza oferty. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne, uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub ostatecznych, bądź też natychmiast wykonalnych decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Ponadto wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu, typu lub rodzaju oferowanego produktu równoważnego oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). UWAGA: Zamawiający zaznacza, że podane w dokumentacji projektowej wyroby zostały uaktualnione w zestawieniu porównawczym wyrobów równoważnych.

Data składania ofert:
2018-05-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-28 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 30.16 KbPlik doc
2. SIWZ nr 3-2018 238.50 KbPlik doc
3. załączniki do siwz od nr 1 do 9 150.03 KbPlik rar
4. załącznik nr 10 do siwz 21.13 MBPlik rar
5. Informacja z otwarcia ofert 18.86 KbPlik doc
6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 289.88 KbPlik pdf
Autor: Anna Skalska
Data: 2018-05-11 15:34:00
Udostępnił: Anna Skalska
Data: 2018-05-11 15:34:00
Modyfikował(a): Anna Skalska
Data: 2018-05-29 11:11:03

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-06-04 12:57:38: Dodano plik informacja o wyborze najk. oferty.docx
2018-05-17 11:42:46: Dodano plik sprostowanie do info z otwarcia ofert nr 1-2018.docx
Więcej >>>
2018-05-16 15:30:05: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 1-2018.docx
2018-04-27 11:35:53: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 10 - sposób składania JEDZ.docx
2018-04-27 11:35:33: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 3 - tabela do zał. 1 i 2.doc
2018-04-27 11:35:12: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 2 - wzór umowy i opz.doc
2018-04-27 11:34:12: Dodano plik Pytania-Wnioski-Modyfikacje nr 1.doc
2018-04-27 11:33:20: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie.pdf
2018-04-05 13:31:24: Dodano plik espd-request 2018 - JEDZ.zip
2018-04-05 13:29:51: Dodano plik zał. nr 10 - sposób składania JEDZ.docx
2018-04-05 13:29:24: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2018-04-05 13:29:04: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2018-04-05 13:28:24: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2018-04-05 13:28:04: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2018-04-05 13:27:42: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2018-04-05 13:27:19: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2018-04-05 13:26:57: Dodano plik zał. nr 3 - tabela do zał. 1 i 2.doc
2018-04-05 13:26:29: Dodano plik zał. nr 2 - wzór umowy i opz.doc
2018-04-05 13:26:05: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2018-04-05 13:24:50: Dodano plik SIWZ nr 1 - 2018 - sprzątanie.doc
2018-04-05 13:24:09: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu - usługa sprzątania.docx

1- Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 90911200-8/.
Wielkość /zakres/ zamówienia.
Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet.
Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń budynków w następujących lokalizacjach i powierzchni:
- pomieszczeń o łącznej pow. ok. 48 360 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, ul. Przy Rondzie 6, ul. Kościuszki 43, ul. Mogilska 97 i ul. Fabryczna 20A, z okresem realizacji 12 m-cy;
- pomieszczeń o łącznej pow. ok. 1 725 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, pl. Kościuszki 3a,   oraz w Słomnikach, ul. Jana Pawła II 5, z okresem realizacji 12 m-cy;      
- pomieszczeń o łącznej pow. 1 386 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, z okresem realizacji 12 m-cy;
- pomieszczeń o łącznej pow. 1 939 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7,    oraz Wydział Zamiejscowy w Dobczycach, ul. Rynek 22 a o pow. 311 m2, z okresem realizacji 7 m-cy.
Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania nie obejmuje usługi mycia okien oraz sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, które stanowić będą części odrębnego postępowania.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący integralną jej część. Zgodnie z art. 29 ust. 3a) ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu usług sprzątania w obiektach, opisanych czynnościach i terminach wymienionych w załączniku, o którym mowa wyżej.
2- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
3- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4- Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, a także dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji przyszłej usługi oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, przy czym w trakcie wizji nie będzie możliwości zadawania pytań Zamawiającemu.

Data składania ofert:
2018-05-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-15 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 63.75 KbPlik doc
2. SIWZ 226.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 25.86 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 478.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 88.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 32.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 19.96 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 39.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 22.78 KbPlik doc
11. Załącznik nr 9 22.60 KbPlik doc
12. Załącznik nr 10 20.63 KbPlik doc
13. Załącznik nr 11 81.29 KbPlik zip
14. ogłoszenie o zmianie nr 1 76.15 KbPlik pdf
15. pytania-wnioski-odpowiedzi-modyfikacje nr 1 87.50 KbPlik doc
16. Zmodyfikowany załącznik nr 2 479.50 KbPlik doc
17. Zmodyfikowany załącznik nr 3 88.50 KbPlik doc
18. Zmodyfikowany załącznik nr 10 20.37 KbPlik doc
19. Informacja z otwarcia ofert 18.71 KbPlik doc
20. sprostowanie 17.92 KbPlik doc
21. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.01 KbPlik doc
Autor: Anna Skalska
Data: 2018-04-05 13:22:00
Udostępnił: Anna Skalska
Data: 2018-04-05 13:22:00
Modyfikował(a): Anna Skalska
Data: 2018-06-04 12:57:38

Rejestr zmian


ZMIANY:
2018-05-25 13:48:55: Dodano plik sprostowanie do info z wyboru najk oferty nr 2-2018.docx
2018-05-11 13:55:53: Dodano plik str. int. - info o wyborze najk oferty.docx
Więcej >>>
2018-04-25 13:24:21: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 2-2018.docx
2018-04-20 09:21:46: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 10b - przedmiot zamówienia tabela.doc
2018-04-20 09:21:09: Dodano plik PYTANIA - ODPOWIEDZI - MODYFIKACJE nr 1.doc
2018-04-20 09:20:19: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie nr 1.pdf
2018-04-16 12:33:25: Dodano plik załączniki do siwz nr 2-2018.rar
2018-04-16 12:32:45: Dodano plik SIWZ nr 2 - 2018 - tonery.doc
2018-04-16 12:32:02: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu - tonery.docx
1- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w okresie 12 miesięcy dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych dla Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 30125110-5; 30125120-8/.
 
Wielkość /zakres/ zamówienia: sukcesywne dostawy obejmują materiały eksploatacyjne do: a) 688 szt. drukarek marki: HP, Lexmark, Samsung, Canon, OKI, Sharp, Xerox, HID Fargo HDP, Zebra, Olivetti, b) 136 szt. kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marki: Kyocera, Konica Minolta, Sharp, Samsung Pro Expres, Xerox, c)  18 szt. urządzeń biurowych typu: fax Panasonic, Ricoh, Canon.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.
2- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
3- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Data składania ofert:
2018-04-24 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-24 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 22.48 KbPlik doc
2. SIWZ nr 2-2018 187.50 KbPlik doc
3. załączniki do SIWZ nr 2-2018 201.12 KbPlik rar
4. ogłoszenie o zmianie nr 1 284.71 KbPlik pdf
5. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 1 83.00 KbPlik doc
6. Zmodyfikowany załącznik nr 10b 364.50 KbPlik doc
7. Informacja z otwarcia ofert 19.38 KbPlik doc
8. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.38 KbPlik doc
9. sprostowanie 17.70 KbPlik doc
Autor: Anna Skalska
Data: 2018-04-16 12:30:00
Udostępnił: Anna Skalska
Data: 2018-04-16 12:30:00
Modyfikował(a): Anna Skalska
Data: 2018-05-25 13:48:55

Rejestr zmian

Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]