OGŁOSZENIE NR 41 z dnia 20.10.2017 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE NR 41 z dnia 20.10.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: odnowienie licencji na Oprogramowanie i usługę wsparcia gwarancyjnego dla urządzeń FORTINET dla Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

OGŁOSZENIE NR 41 z dnia 20.10.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: odnowienie licencji na Oprogramowanie i usługę wsparcia gwarancyjnego dla urządzeń FORTINET dla Sądu Okręgowego w Krakowie. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: (12) 619 53 66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
e-mail: informatycy@krakow.so.gov.pl
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Odnowienie licencji na Oprogramowanie i usługa wsparcia gwarancyjnego dla urządzeń FORTINET dla Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym we wzorze umowy wraz z załącznikami.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Umowa jest realizowana przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 02 listopada 2017r. W dniu 02 listopada 2017r. musi obowiązywać odnowienie licencji na Oprogramowanie.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Robert Hendla tel. 12 619-53-66
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8.00-15.00
email: informatycy@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a) oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.08.2017 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.08.2017 r.,
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
b) czas naprawy urządzenia i czas dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach co najmniej urządzenia uszkodzonego (§3 ust. 4 i 5 wzoru umowy) – 10% (w przedziale od 4 godz. do 8 godz.)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 10%
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu naprawy krótszego niż 4 godziny Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 4 godziny, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu naprawy dłuższego niż 8 godzin Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + D gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         D – punkty za gwarancję
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: informatycy@krakow.so.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04, do dnia 24.10.2017r. do godz. 12:00.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami
- załącznik nr 3: opis przedmiotu zamówienia
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert nr 41-2017.docx 14318 bajtów 17
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 41-2017.docx 13980 bajtów 8
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr 41 z dnia 20.10.2017 r. Ogłoszenie nr 41 z dnia 20.10.2017 r..doc 57856 bajtów 22
4. Załącznik nr 1 zal nr 1 - formularz ofertowy.docx 23553 bajtów 9
5. Załącznik nr 2 zal nr 2 - wzór umowy.docx 37403 bajtów 8
6. Załącznik nr 3 zal nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx 33414 bajtów 9
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-10-20
PublikującySkalska Anna 2017-10-20 11:32:20
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2017-11-30