Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 51 z dnia 4.12.2017 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 51 z dnia 4.12.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługi z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń będących na gwarancji w nowym pawilonie L Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, tj. instalacji alarmowania pożarowego, oddymiania, w tym DSO, instalacji detekcji CO i LPG, instalacji SSWiN, systemu przywoławczego toalet dla osób niepełnosprawnych, systemu KD (kontroli dostępu), systemu Zarządzania i Monitorowania Budynku (MBS) oraz integracji systemów IFTER EQU.

 

OGŁOSZENIE nr 51 z dnia 4.12.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługi z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń będących na gwarancji w nowym pawilonie L Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, tj. instalacji alarmowania pożarowego, oddymiania, w tym DSO, instalacji detekcji CO i LPG, instalacji SSWiN, systemu przywoławczego toalet dla osób niepełnosprawnych, systemu KD (kontroli dostępu), systemu Zarządzania i Monitorowania Budynku (MBS) oraz integracji systemów IFTER EQU. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: 12 619 58 41, 12 619 50 49
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl  
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług z zakresu przeglądów, konserwacji i napraw:
 1. urządzeń instalacji alarmowania pożarowego, oddymiania, w tym DSO,
 2. instalacji detekcji CO i LPG,
 3. instalacji SSWiN,
 4. systemu przywoławczego toalet dla osób niepełnosprawnych,
 5. systemu KD (kontroli dostępu),
 6. systemu Zarządzania i Monitorowania Budynku (MBS) oraz integracji systemów IFTER EQU,
w nowym pawilonie „L” Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7,                                31-547 Kraków, na zasadach określonych w § 2 wzoru umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
  
3) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Kraków –  Piotr Jędrzejowski tel. 12 619 58 41.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
 
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
 1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
 2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
 
 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.10.2017 r.
 2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.10.2017 r.
 3. dokumenty potwierdzające, że osoba która będzie wykonywała czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. 1) ukończyła szkolenie z zakresu projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru i posiada w tym zakresie stosowny certyfikat producenta centrali – firmy BOSCH.
 4. zaświadczenie  z  KRK  w  stosunku do Wykonawcy  w zakresie, o którym mowa w § 5 ust.1 - Podstawa  prawna: Rozporządzenie  Prezesa Rady  Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126)- wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.07.2017 r.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny  (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %
 
b) kryterium czasu reakcji (T) – 10 %  /w przedziale 0,5 – 48 godz./
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 10 %
 
Uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji krótszego niż 0,5 godz. Zamawiający przyjmie do obliczeń 0,5 godz., natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji dłuższego niż 48 godz., Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
            O = C + T
                        O – łączna punktacja oferty
                        C – punkty za cenę oferty
                        T – punkty za czas reakcji 
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i czasem reakcji Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z pkt. 12) na adres poczty internetowej: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, do dnia 6.12.2017 r. do godz. 1400.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1:  formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikiem.
 
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o udzieleniu zamowienia.docx 15319 bajtów 3
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 51 z dnia 4.12.2017 r. Ogłoszenie nr 51 z dnia 4.12.2017 r..doc 60416 bajtów 14
3. Załącznik nr 1 zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx 23683 bajtów 11
4. Załącznik nr 2 zał. nr 2 - wzór umowy z opz.docx 45280 bajtów 14
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-12-04
PublikującySkalska Anna 2017-12-04 14:57:20
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2017-12-31
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.