OGŁOSZENIE nr 54 z dnia 11.12.2017 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 54 z dnia 11.12.2017 r.

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługi z zakresu przeglądów, konserwacji, napraw urządzeń instalacji sygnalizacji alarmowej i pożarowej, instalacji telewizji dozorowej oraz instalacji oświetlenia p. pożarowego w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sadu Rejonowego w Miechowie.

 

OGŁOSZENIE nr 54 z dnia 11.12.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługi z zakresu przeglądów, konserwacji, napraw urządzeń instalacji sygnalizacji alarmowej i pożarowej, instalacji telewizji dozorowej oraz instalacji oświetlenia p. pożarowego w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sadu Rejonowego w Miechowie. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: 12 619 58 41, 12 619 50 49
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl  
NIP 6761069043, REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług z zakresu usługi z zakresu przeglądów, konserwacji, napraw urządzeń instalacji sygnalizacji alarmowej i pożarowej, instalacji telewizji dozorowej oraz instalacji oświetlenia p. pożarowego w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie, tj.:
a)         przy ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków - pawilony A, B, C, D, E i K,
b)         przy ul. Mogilskiej 97, 31-545 Kraków – Archiwum Sądu Okręgowego w Krakowie,
c)         przy ul. Fabrycznej 20, 31-553 Kraków - Archiwum Sądu Okręgowego w Krakowie,
d)        przy ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków,
e)         przy ul. Kościuszki 43, 30-114 Kraków,
f)         przy ul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka
g)         przy pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów
h)         przy os. Jana Pawła II 5, 32-090 Słomniki  
 
3) Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619 50 92.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
 
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
 
  1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.10.2017 r.
  2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności względnie wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.10.2017 r.
  3. zaświadczenie  z  KRK  w  stosunku do Wykonawcy  w zakresie, o którym mowa w § 5 ust.1 - Podstawa  prawna: Rozporządzenie  Prezesa Rady  Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.07.2017 r.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny  (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %
 
b) kryterium czasu reakcji (T) – 10 %  /w przedziale 0,5 – 48 godz./
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 10 %
 
Uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji krótszego niż 0,5 godz. Zamawiający przyjmie do obliczeń 0,5 godz., natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu reakcji dłuższego niż 48 godz., Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
            O = C + T
                        O – łączna punktacja oferty
                        C – punkty za cenę oferty
                        T – punkty za czas reakcji 
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i czasem reakcji Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z pkt. 12) na adres poczty internetowej: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, do dnia 14.12.2017 r. do godz. 1500.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1:  formularz ofertowy,
- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikiem.
 
 
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 
 
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 54-2017.docx 14748 bajtów 6
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 54 z dnia 11.12.2017 r. Ogłoszenie nr 54 z dnia 11.12.2017 r..doc 59904 bajtów 23
3. Załącznik nr 1 zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx 25731 bajtów 12
4. Załącznik nr 2 zał. nr 2 - wzór umowy i opz.docx 52655 bajtów 8
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-12-11
PublikującySkalska Anna 2017-12-11 13:40:20
ModyfikacjaAnna Skalska 2018-01-11
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2018-01-31