OGŁOSZENIE nr 55 z dnia 19.12.2017 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 55 z dnia 19.12.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 11.

OGŁOSZENIE nr 55 z dnia 19.12.2017 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 11. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
(działający w imieniu Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej)
tel./fax.: (12) 619 50 92
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 11. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 1.02.2018 roku do dnia 31.01.2019 roku (12 miesięcy).
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619-50-92.
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8:00-15:00
email: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
 
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia,
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
c) projekt umowy.
 
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
 
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.10.2017 r.,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.10.2017 r.,
c) aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi oraz umowa z siecią dystrybucyjną o świadczenie usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.
 
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 
a) kryterium ceny – 95 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 95 %
b) kryterium terminu płatności – 5 %  (w przedziale od 14 dni do 30 dni)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 100 x 5 %
 
UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu płatności krótszego niż 14 dni, Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną i terminem płatności, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.     
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 -  II p. pok. E-201, do dnia 27.12.2017 r. do godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, w pok. E-233, II p., w dniu 27.12.2017 r. o godz. 915.
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 2:  formularz ofertowy.
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 55.docx 14987 bajtów 2
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 55 z dnia 19.12.2017 r. Ogłoszenie nr 55 z dnia 19.12.2017 r..doc 49152 bajtów 22
3. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx 32344 bajtów 14
4. Załącznik nr 2 załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc 54272 bajtów 10
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-12-19
PublikującySkalska Anna 2017-12-19 14:38:02
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2018-01-31