OGŁOSZENIE nr 7 z dnia 13.02.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 7 z dnia 13.02.2018 r.

              o postępowaniu    o   udzielenie   zamówienia  w   procedurze   poniżej   wyrażonej w   złotych

             równowartości   kwoty   30000 €   w  trybie   procedury   otwartej   na:   sukcesywne   dostawy

             okładek na akta sądowe oraz  druków  dla  Sądu  Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego

             Suchej   Beskidzkiej  oraz Sądu Rejonowego w Miechowie. w 2018 r.OGŁOSZENIE nr 7 z dnia 13.02.2018 r.

              o postępowaniu    o   udzielenie   zamówienia  w   procedurze   poniżej   wyrażonej w   złotych

             równowartości   kwoty   30000 €   w  trybie   procedury   otwartej   na:   sukcesywne   dostawy

             okładek na akta sądowe oraz  druków  dla  Sądu  Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego

             Suchej   Beskidzkiej  oraz Sądu Rejonowego w Miechowie. w 2018 r.

 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: (12) 619 58 39
strona internetowa www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl
NIP: 676-10-69-043
REGON: 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:

               Przedmiotem umowy jest realizacja   sukcesywnych  dostaw  okładek  na   akta  sądowe  oraz

               druków  dla  Sądu   Okręgowego w Krakowie, Sądu  Rejonowego w Suchej Beskidzkiej  oraz

               Sądu Rejonowego  w  Miechowie w 2018 r.

                Szczegółowy  opis   przedmiotu   zamówienia   zawarty  jest  we  wzorze   umowy  wraz z

               załącznikiem,  stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 3) Termin wykonania zamówienia:

Od dnia  podpisania umowy do  31.12.2018 r.
 
4) Dane osoby do  kontaktu:
Anna Łączny, tel. 12 619 58 39
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00.
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny  spełniania tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym  charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.  Zamawiający oceni spełnienie  w/w warunków na  podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7a  oraz
dokumentów wymaganych w pkt.8. 
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
    
8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:
 
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.12.2017 r.,
 
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.12.2017 r.,
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
      a) kryterium ceny (C) – 90 %
          Ocena dokonana będzie wg wzoru:
          ,,mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
      b) kryterium  czas  realizacji   jednorazowej   dostawy   od    dnia zamówienia  ( ilość   dni
           roboczych )  (D) –  10%  (w przedziale od 1 do 5 dni ).
           Ocena dokonana będzie wg wzoru:
         „mniej lepiej” oferta min./oferta badana x 100 x 10%
 
Uwaga: w przypadku zaoferowania  przez wykonawcę czasu realizacji  jednorazowej dostawy  dłuższego  niż 5 dni roboczych Zamawiający ofertę odrzuci. Minimalny czas   realizacji przyjęty do oceny oferty wynosi 1 dzień.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejsza:
 
         O = C + D gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         D - punkty za czas realizacji
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
10) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Ofertę należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt.12) na adres poczty internetowej: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, faksem (12 619 50 49) lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. E-233, do dnia 21.02.2018r.  do godz. 10:00
 
11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
     a) załącznik nr 1-  formularz ofertowy,
     b) załącznik nr 2 - wzór umowy wraz z załącznikiem.
 
12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez min. 30 dni licząc od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
13) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 7 z dnia 13.02.2018 r..docx 15793 bajtów 17
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 7 z dnia 13.02.2018 r..doc 54784 bajtów 35
3. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 30493 bajtów 41
4. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc 126464 bajtów 24
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-02-13
PublikującySkalska Anna 2018-02-13 13:56:28
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2018-06-30