Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 30 z dnia 26.07.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 30 z dnia 26.07.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: sukcesywne wykonywanie usług napraw drukarek, e-wokand i faxów dla Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 

OGŁOSZENIE nr 30 z dnia 26.07.2018 r.

 

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: sukcesywne wykonywanie usług napraw drukarek, e-wokand i faxów dla Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619-53-66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: informatycy@krakow.so.gov.pl
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne wykonywanie usług napraw drukarek, e-wokand i faxów dla Sądu Okręgowego w Krakowie.
Terminy realizacji zamówień odbywać się będą sukcesywnie do końca roku zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie – opis przedmiotu zamówienia opracowany do wyceny i porównania ofert zawarto w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) – tzw. „koszyk podstawowy” oraz pozostałe modele urządzeń będące w posiadaniu Zamawiającego.
 

3) Termin wykonania zamówienia:
Usługi napraw do końca roku 2018.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Katarzyna Majewska-Miś tel. 12 619-53-05,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: informatycy@krakow.so.gov.pl, katarzyna.majewska-mis@krakow.so.gov.pl
Robert Hendla tel. 12 619-53-66,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: informatycy@krakow.so.gov.pl, robert.hendla@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 2).
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
 
a) kryterium: cena (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
 
b) kryterium: rabat, jaki  naliczany będzie dla  „koszyka podstawowego” napraw oraz w  przypadku  innych, nieplanowanych napraw pozostałych modeli urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, nie ujętych w/w  „koszyku podstawowym” (G) – 10%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej” oferta badana/oferta max. x 100 x 10%
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + G gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         G – punkty za rabat
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i okresem gwarancji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z wytycznymi pkt 11) pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04 do dnia 3.08.2018 r. do godz. 11:00.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - klauzula rodo
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy. Realizacja odbywać się będzie na podstawie każdorazowych zleceń.
 
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania usługi u kolejnego Wykonawcy w przypadku uchylania się od realizacji zlecenia przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty INFO o wyborze oferty - ogł. nr 30.docx 15625 bajtów 26
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu nr 30 z dnia 26.07.2018 r..doc 51712 bajtów 27
3. załącznik nr 1 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx 27041 bajtów 28
4. załącznik nr 2 Zał. nr 2 - klauzula rodo.docx 21128 bajtów 36
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
Publikujący 2018-07-26 14:54:38
Data wygaśnięcia: 2018-12-31
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.