Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 51 z dnia 9.10.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 51 z dnia 9.10.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na:  świadczenie usługi przewiezienia dokumentacji sądowej w plombowanych  pojemnikach, między  pomieszczeniami w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie. 

OGŁOSZENIE nr 51 z dnia 9.10.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na:  świadczenie usługi przewiezienia dokumentacji sądowej w plombowanych  pojemnikach, między  pomieszczeniami w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie. 
Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

1) Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks: 12 619 58 39
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.p
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem usługi  będzie  przewiezienie w terminie, o którym mowa w pkt 3,  ok. 945 mb dokumentacji sądowej w plombowanych  pojemnikach, pomiędzy następującymi pomieszczeniami znajdującymi się w budynkach sądu położonych w Krakowie:
 
  • z pomieszczeń archiwalnych  przy ul. Przy Rondzie 7 "A " (parter:  schody -4 stopnie ) do pomieszczenia   przy ul. Fabrycznej 20a (parter, wysokość regałów ok. 4m ) -  430 mb
  • z pomieszczenia archiwalnego z pomieszczenia nr 13 w Biproskórze ul. Przy Rondzie 6, Kraków (piwnice –  możliwość skorzystania z windy o udźwigu max do 600 kg lub schody – 22 stopnie ) do pomieszczenia   przy ul. Fabrycznej 20a (parter, wysokość regałów ok. 4m) -105 mb
  • z pomieszczeń archiwalnych nr 13 i 15 w Biproskórze ul. Przy Rondzie 6, Kraków (piwnice – możliwość skorzystania z windy o udźwigu max do 600 kg lub schody – 22 stopnie ) do  pomieszczenia  archiwum w Proszowicach  ( parter)   ul. Kosynierów  28 – 160 mb,
  • z pomieszczenia przy ul. Przy Rondzie 7 "D " (parter :  schody -4 stopnie) do pomieszczenia   archiwalnego w pawilonie L ( wysokość regałów ok. 4m , parter, schody 12 stopni)– 250 mb
 
zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w załączniku  nr  2  do niniejszego ogloszenia- wzór umowy opz.       
Informujemy, że  dla zainteresowanych  Wykonawców  pracownik sądu przedstawi  lokalizacje  pomieszczeń, z których Wykonawca  zobowiązany będzie do przewiezienia  dokumentacji  do  nowej  siedziby.
 
         3) Termin wykonania umowy: max 20 dni roboczych od zawarcia umowy, jednak nie dłużej  niż do  30.11.2018r. - ( kryterium oceny ofert ).
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Anna Łączny tel. 12 619 58 39 – Sąd Okręgowy w Krakowie
e-mail: gospodarczy@krakow.so.gov.pl
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500.
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw  do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 3),
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
 
a) kryterium ceny (C)  (w złotych) – 90 %
    Ocena dokonana będzie wg wzoru:
                „mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %
 
b) kryterium okres realizacji (T) w przedziale ( 12 - 20 dni roboczych)  –  10% .
                Ocena dokonana będzie wg wzoru:
                „mniej lepiej” oferta min./oferta badana x 100 x 10%
 
        * UWAGA: W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu krótszego niż 12 dni roboczych, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 12 dni roboczych, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu dłuższego niż 20 dni roboczych, Zamawiający ofertę odrzuci.
 
        Łączna ocena oferty:      
        O = C + T gdzie:
        O – łączna punktacja oferty
        C – punkty za cenę oferty
        T - punkty za okres  realizacji
 
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i okresem realizacji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z pkt. 11) na adres poczty internetowej (e-mail jak w pkt 1) lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7,  II p., pokoj E-233, do dnia  17.10.2018 r. do godz. 11:00.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - klauzula RODO
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Termin związania ofertą: 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta  ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu  ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 1) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
 
 
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 51 z dnia 9.10.2018 r..docx 30999 bajtów 16
2. UWAGA - unieważnienie postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania nr 51-2018.docx 13886 bajtów 0
3. załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy akta.docx 25459 bajtów 5
4. załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc 122880 bajtów 8
5. załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 20801 bajtów 2
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
Publikujący 2018-10-09 14:12:59
Data wygaśnięcia: 2018-12-31
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.