Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 52 z dnia 9.10.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 52 z dnia 9.10.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługa mycia okien i powierzchni szklanych oraz czyszczenie powierzchni elewacji zewnętrznej w budynkach  będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 52 z dnia 9.10.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługa mycia okien i powierzchni szklanych oraz czyszczenie powierzchni elewacji zewnętrznej w budynkach  będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 

1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 58 41
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl 
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
usługa mycia okien i powierzchni szklanych oraz czyszczenie powierzchni elewacji zewnętrznej w budynkach  będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych zgodnie z opisem i zakresem ujętym w zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Max 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy (stanowi kryterium oceny ofert).
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Dorota Gruchała tel. 12 619 58 41,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500.
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1  - formularzu ofertowym.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
 8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
 
a) kryterium ceny (C) – 70 %
    Ocena dokonana będzie wg wzoru:
   „mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 70%
 
b) kryterium okres realizacji (w przedziale 30-50 dni kalendarzowych) (T) – 30 %
    Ocena dokonana będzie wg wzoru:
               „mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 30 %
 
Uwaga: W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu krótszego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu dłuższego niż 50 dni, Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
                                     O = C + T
                        O – łączna punktacja oferty
                        C – punkty za cenę oferty
                        T – punkty za okres realizacji
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert z taką samą ceną i okresem realizacji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z wytycznymi pkt 11) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, II p. pok. E-233 do dnia 17.10.2018 r.  do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upłynięciu terminu ich składania.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - klauzula rodo
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu;
c) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert;
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy;
e) Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:
„Oferta na: usługa mycia okien i powierzchni szklanych oraz czyszczenie powierzchni elewacji zewnętrznej w budynkach  będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych. Nie otwierać przed dniem 17.10.2018 r. godz. 10:00”.
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 
13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja z otwarcia ofert info z otwarcia ofert do nr 52.docx 15178 bajtów 29
2. INFO z otwarcia ofert INFO z otwarcia ofert do nr 52.docx 15327 bajtów 8
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 52-2018.docx 16929 bajtów 6
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 52 z dnia 9.10.2018 r..doc 51712 bajtów 37
5. załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 27380 bajtów 17
6. załącznik nr 2 załącznik nr 2 - wzór umowy i opz.doc 194048 bajtów 24
7. załącznik nr 3 załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 21029 bajtów 12
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
Publikujący 2018-10-09 14:23:27
Data wygaśnięcia: 2018-12-31
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.