Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 54 z dnia 19.10.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 54 z dnia 19.10.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę i modernizację sprzętu Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych na 1 sali rozpraw znajdującej się w obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na zmodernizowany w ramach niniejszego zamówienia sprzęt. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 54 z dnia 19.10.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę i modernizację sprzętu Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych na 1 sali rozpraw znajdującej się w obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na zmodernizowany w ramach niniejszego zamówienia sprzęt. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 53 66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: informatycy@krakow.so.gov.pl 
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i modernizacja sprzętu Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych na 1 sali rozpraw znajdującej się w obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków, polegająca na jego aktualizacji do najnowszej wersji, która obecnie funkcjonuje w salach sądowych w sądach powszechnych oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na zmodernizowany w ramach niniejszego zamówienia sprzęt – zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 14 grudnia 2018 roku.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Katarzyna Majewska-Miś tel. 12 619-53-05,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: katarzyna.majewska-mis@krakow.so.gov.pl
Robert Hendla tel. 12 619-53-66,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: robert.hendla@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1  - formularzu ofertowym.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
 
a) kryterium ceny (C) – 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%
b) okres gwarancji (G) w zakresie 36 – 60 miesięcy – 10%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej” oferta badana/oferta max. x 100 x 10%
 
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę  okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + G gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         G – punkty za okres gwarancji
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i okresem gwarancji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z wytycznymi pkt 11) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04 do dnia 29.10.2018 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upłynięciu terminu ich składania.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - klauzula rodo
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu;
c) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert;
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy;
e) Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:
„Oferta na: dostawę i modernizację sprzętu Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Nie otwierać przed dniem 29.10.2018 r. godz. 11:00”.
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 

13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFO z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert nr 54-2018.docx 14899 bajtów 5
2. MODYFIKACJA z dnia 29.10.2018 termin Modyfikacja nr 2 ogłoszenia nr 54 z dnia 19.10.2018 r..doc 54272 bajtów 3
3. MODYFIKACJA z dnia 29.10.2018 umowa Modyfikacja nr 2 załącznika nr 2 - wzór umowy z opz.docx 142856 bajtów 2
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 54 z dnia 19.10.2018 r..doc 53760 bajtów 17
5. Pytania - odpowiedzi nr 1 Pytania - odpowiedzi nr 1 do nr 54.doc 27648 bajtów 2
6. załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 25711 bajtów 6
7. załącznik nr 2 załącznik nr 2 - wzór umowy z opz.docx 142951 bajtów 13
8. załącznik nr 3 załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 21029 bajtów 2
9. zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 54 z dnia 19.10.2018 r.-modyfikacja.doc 54272 bajtów 4
10. zmodyfikowany załącznik nr 2 - wzór umowy i opz załącznik nr 2 - wzór umowy z opz - modyfikacja.docx 151027 bajtów 4
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
Publikujący 2018-10-19 11:50:22
Data wygaśnięcia: 2018-12-31
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.