Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 55 z dnia 22.10.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 55 z dnia 22.10.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: przedłużenie licencji na oprogramowanie dla urządzeń FORTINET oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego dla urządzeń FORTINET. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 55 z dnia 22.10.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: przedłużenie licencji na oprogramowanie dla urządzeń FORTINET oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego dla urządzeń FORTINET. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 53 66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: informatycy@krakow.so.gov.pl 
NIP 6761069043
REGON 000322695
 
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedłużenie licencji na Oprogramowanie dla urządzeń FORTINET oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego urządzeń FORTINET – zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
 
3) Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
 
4) Dane osoby do kontaktu:
Katarzyna Majewska-Miś tel. 12 619-53-05,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: katarzyna.majewska-mis@krakow.so.gov.pl
Robert Hendla tel. 12 619-53-66,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: robert.hendla@krakow.so.gov.pl
 
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
 
6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 - formularzu ofertowym.
 
7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
 
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny (C) – 85 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 85%
b) Czas naprawy urządzeń wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 1 (G) w zakresie 4 godz. – 24 godz. – 15%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 15%
 
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu naprawy krótszego niż 4 godziny, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 4 godzin, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu naprawy dłuższego niż 24 godziny, Zamawiający ofertę odrzuci.
 
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        
O = C + G gdzie:
         O – łączna punktacja oferty
         C – punkty za cenę oferty
         G – punkty za czas naprawy
 
Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i czasem naprawy, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z wytycznymi pkt 11) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04 do dnia 30.10.2018 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upłynięciu terminu ich składania.
 
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - klauzula rodo
 
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu;
c) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert;
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy;
e) Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:
„Oferta na: przedłużenie licencji na oprogramowanie dla urządzeń FORTINET oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego dla urządzeń FORTINET. Nie otwierać przed dniem 30.10.2018 r. godz. 9:00”.
 
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
 

13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
 
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze oferty do ogł. nr 55-2018.docx 14703 bajtów 8
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 55-2018.docx 15138 bajtów 4
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 55 z dnia 22.10.2018 r..doc 54272 bajtów 26
4. załącznik nr 1 zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 26934 bajtów 11
5. załącznik nr 2 załącznik nr 2 - wzór umowy i opz.docx 46943 bajtów 11
6. załącznik nr 3 załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 21029 bajtów 10
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
Publikujący 2018-10-22 16:05:51
Data wygaśnięcia: 2018-12-31
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.