Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 58 z dnia 31.10.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 58 z dnia 31.10.2018 r.


o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 11 i Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

OGŁOSZENIE nr 58 z dnia 31.10.2018 r.

 

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 11 i Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.


1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 50 92 / 12 619 58 41
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl 
NIP 6761069043, REGON 000322695

2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 11 i Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3) Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 1.02.2019 roku do dnia 31.01.2020 roku (12 miesięcy).

4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Radzikowski tel. 12 619 50 92,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1500.
email: Piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, gospodarczy@krakow.so.gov.pl

5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1  do ogłoszenia (formularz ofertowy).

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
  4. projekt umowy.

8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:

aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi oraz umowa z siecią dystrybucyjną o świadczenie usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny – 95 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 95 %
b) kryterium terminu płatności – 5 %  (w przedziale od 14 dni do 30 dni)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 100 x 5 %

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu płatności krótszego niż 14 dni, Zamawiający ofertę odrzuci.

Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną i terminem płatności, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.     

10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl, lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. E-233 do dnia 9.11.2018 r.  do godz. 12:00.

11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – klauzula rodo

12) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 9) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13) Informacje dodatkowe:
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

15) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFO z otwarcia ofert informacja z otwarcia do nr 58.docx 13740 bajtów 0
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu nr 58 z dnia 31.10.2018 r..doc 50688 bajtów 10
3. Pytania - Odpowiedzi nr 1 PYTANIA - ODPOWIEDZI nr 1.doc 48128 bajtów 1
4. załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 27722 bajtów 4
5. załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx 36108 bajtów 2
6. załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 21284 bajtów 3
7. zmodyfikowany załącznik nr 1 zmodyfikowany Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 27833 bajtów 1
8. zmodyfikowany załącznik nr 2 zmodyfikowany Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx 36043 bajtów 1
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-10-31
PublikującySkalska Anna 2018-10-31 14:43:05
ModyfikacjaAnna Skalska 2018-10-31
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2019-10-31
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.