Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OGŁOSZENIE nr 64 z dnia 23.11.2018 r. - zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE nr 64 z dnia 23.11.2018 r.


o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na usługi wywozu odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01):

Zadanie 1: z nieruchomości zlokalizowanej w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7, (32-400) Myślenice – budynek Sądu Rejonowego w Myślenicach

Zadanie 2: z nieruchomości zlokalizowanej w Miechowie przy pl. Kościuszki 3a, (32-200) Miechów – budynek Sądu rejonowego w Miechowie

Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
 

  OGŁOSZENIE nr 64 z dnia 23.11.2018 r.

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na usługi wywozu odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01):

Zadanie 1: z nieruchomości zlokalizowanej w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7, (32-400) Myślenice – budynek Sądu Rejonowego w Myślenicach

Zadanie 2: z nieruchomości zlokalizowanej w Miechowie przy pl. Kościuszki 3a, (32-200) Miechów – budynek Sądu rejonowego w Miechowie

Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

1) Zamawiający w imieniu w/wym. sądów rejonowych:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 50 92 / 12 619 58 41
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: gospodarczy@krakow.so.gov.pl  
NIP 6761069043, REGON 000322695

2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług wywozu odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01) z pojemników typowych, według harmonogramu wywozu odpadów uzgodnionego z Zamawiającym z nieruchomości (szczegóły zostały zawarte w załączniku nr 2 do OGŁOSZENIA):

Zadanie 1: z nieruchomości zlokalizowanej w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7, (32-400) Myślenice – budynek Sądu Rejonowego w Myślenicach – 2 pojemniki typu MGB-1100 (Wykonawca winien bezpłatnie zapewnić Zamawiającemu w/wym. pojemniki w ramach świadczenia usługi wywozu odpadów w okresie obowiązywania umowy)

Zadanie 2: z nieruchomości zlokalizowanej w Miechowie przy pl. Kościuszki 3a, (32-200) Miechów – budynek Sądu rejonowego w Miechowie – 5 pojemników o poj. 240 l każdy (Zamawiający informuje, że dostarczy w/wym. pojemnikami we własnym zakresie)

3) Termin wykonania zamówienia:
dla zadania 1 - od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku (12 miesięcy).
dla zadania 2 - od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku (12 miesięcy).

4) Dane osoby do kontaktu:
Piotr Jędrzejowski tel. 12 619 63 60,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: piotr.jedrzejowski@krakow.so.gov.pl, gospodarczy@krakow.so.gov.pl

5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1  do ogłoszenia (formularz ofertowy dla zadania 1 lub/i formularzu ofertowym dla zadania 2).

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
  1. formularz ofertowy (zadanie nr 1 lub/i zadanie nr 2) zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
  2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).
  4. projekt umowy.

8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:

Dokument potwierdzający wpis do RDR (Rejestr Działalności Regulowanej):
  1. dla zadania 1 – w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach.
  2. dla zadania 2 – w Urzędzie Miasta i Gminy w Miechowie.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):
a) kryterium ceny (C) – 95 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 95 %
b) kryterium terminu płatności (T) – 5 %  (w przedziale od 21 dni do 30 dni)
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max. x 100 x 5 %

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu płatności krótszego niż 21 dni, Zamawiający ofertę odrzuci.

Ocenie poddane będą jedynie oferty kompletne i nie odrzucone w toku postępowania.
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:

P = C + T                   gdzie:
P – suma punktów
C – punkty za kryterium ceny
T – punkty za kryterium terminu płatności

Uwaga: w przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej ilości punktów, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.                    

10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: gospodarczy@krakow.so.gov.pl, lub pisemnie (pocztą, osobiście) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. E-233 do dnia 30.11.2018 r.  do godz. 12:00.

11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (dla zadania 1 i zadania 2)
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (dla zadania 1 i zadania 2)
Załącznik nr 3 – klauzula rodo

12) Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania (na odrębnych formularzach), ważną przez 30 dni liczone od terminu składania ofert.
2) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, do OGŁOSZENIA tj. formularzu ofertowym (zadanie 1 lub/i zadanie 2), podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.

13) Informacje dodatkowe:
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

14) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

15) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. MODYFIKACJA z dnia 26.11.2018 zmodyfikowany Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx 29765 bajtów 5
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 64 z dnia 23.11.2018 r.doc 57344 bajtów 10
3. załącznik nr 1 do zad. 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zadanie 1.docx 26730 bajtów 9
4. załącznik nr 1 do zad. 2 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zadanie 2.docx 26782 bajtów 6
5. załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx 29661 bajtów 9
6. załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - klauzula rodo.docx 21406 bajtów 6
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-11-23
PublikującySkalska Anna 2018-11-23 14:32:55
Data wygaśnięcia: Skalska Anna 2019-11-23
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.