Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Roboty budowlane - Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w korytarzach w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie

ZMIANY:
2018-07-05 14:59:34: Dodano plik informacja o wyborze najk. oferty - str. int..docx
2018-06-14 10:42:23: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 4-2018 - wentylacja.docx
Więcej >>>
2018-05-30 14:49:48: Dodano plik SIWZ nr 4-2018 - wentylacja - RAR.rar
2018-05-30 14:49:04: Dodano plik SIWZ nr 4-2018 - wentylacja - ZIP.zip
2018-05-30 14:48:08: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu do nr 26-4-2018.docx
1- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w korytarzach na poziomach -1 ,0 i 1 pawilonów B i C, w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 45331210-1, 45100000-8, 45400000-9, 50800000-3, 45000000-7,45311100-1, 45317000-2/.
 
Wielkość /zakres/ zamówienia:
 
A – Instalacja wentylacji
W celu poprawy wentylacji korytarzy poziomów -1, 0 i 1 pawilonów B i C, należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, oddzielne dla pawilonów B i C. Powietrze ma być pobierane bezpośrednio przez centralę nawiewno-wywiewną z płytowym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła oraz komorą mieszania. W centrali wentylacyjnej powietrze ma być filtrowane, w okresie zimowym podgrzewane na przeciwprądowym wymienniku ciepła, mieszane w komorze mieszania i nawiewane do korytarzy. W okresie zimowym udział powietrza zewnętrznego ma być zależny od temperatury zewnętrznej (udział powietrza zewnętrznego powinien zmniejszać się proporcjonalnie do temperatury zewnętrznej 0 stopni  Celsjusza oraz stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym). W okresie lata ograniczenie powietrza świeżego ma następować powyżej temperatury zewnętrznej 30 stopni Celsjusza. Powietrze w okresie letnim powinno być schładzane przy wykorzystaniu agregatu skraplającego z funkcją pompy ciepła. Centrala, w wykonaniu dachowym zewnętrznym, winna być wyposażona w tłumiki hałasu po stronie pomieszczeń oraz zabudowaną czerpnię i wyrzutnię powietrza w centrali. Centralę należy ustawić na konstrukcji wsporczej (wykonanie wg projektu konstrukcyjnego) i ramie dostarczonej z centralą. Szczegóły rozprowadzenia oraz ilości nawiewanego powietrza znajdują się w dokumentacji projektowej. Powietrze ma być wywiewane na każdej kondygnacji w rejonie klatki schodowej. Regulacja ilości powietrza ma się odbywać za pomocą przepustnic. Wszystkie kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną minimum 50mm pod płaszczem z blachy ocynkowanej. Przy wejściu kanałów do budynku oraz na granicy stref należy zamontować klapy p.poż z wkładkami topikowymi o odporności ogniowej 120 minut. Centrale muszą być zgodne ze standardem określonym przez normy PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011, spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Centrale dachowe należy wykonać w konstrukcji szkieletowej. Profile szkieletu z aluminium anodowanego, narożniki z wysokojakościowego tworzywa sztucznego lub aluminium. Ściany jednostki mają być wykonane z paneli o grubości 50mm (blacha ocynkowana powlekana), izolacja z niepalnej wełny mineralnej, klasa pożarowa A1). Centrala ma być wyniesiona na stopach wsporczych lub ramie o wysokości minimum 120 mm. Odzysk ciepła m następować na wymiennikach przeciwprądowych. Sekcja odzysku ciepła ma być wyposażona m.in. w wysokosprawny wymiennik odzysku ciepła zabudowany w pozycji leżącej, przepustnicę bypassu z płynną regulacją stopnia otwarcia w zakresie 0-100%, przepustnicę mieszania (recyrkulacji) z płynną regulacją stopnia otwarcia w zakresie 0-100%, odkraplacz z tacą ociekową z króćcem wyprowadzonym przez obudowę, syfon odprowadzenia skroplin. Wentylatory z napędem bezpośrednim mają być przystosowane do pomiaru ciśnienia statycznego na leju wlotowym. Przepustnice mają być zabudowane wewnątrz centrali w klasie szczelności minimum 2, z siłownikiem.
Chłodnica/nagrzewnica: tłumiki mają być zabudowane w centrali, po stronie powietrza świeżego - minimum 750 mm, tłumiki po stronie wentylowanych pomieszczeń - minimum 1750 mm. Należy zastosować: tłumiki kulisowe, materiał dźwiękochłonny (o wysokim stopniu biodegradowalności, nieszkodliwy dla zdrowia) impregnowany i odporny na wilgoć, niepalny zgodnie z normą PN-93/B-02862, filtry kieszeniowe klasy minimum M5 (długość filtra klasy M5 – minimum 300mm, klasa osadzenia filtra minimum w klasie filtra). Centrala ma być wyposażona w dedykowany fabryczny układ sterowania, zabudowa w szafie metalowej z zamkiem.
W zakresie funkcji podstawowych należy przewidzieć:
-kontrolę temperatury powietrza nawiewanego i wyciągowego, -kontrolę stanu zabrudzenia filtrów,
-zabezpieczenie przed szronieniem wymienników odzysku ciepła przez pomiar spadku
ciśnienia na wymienniku,
- utrzymanie stałego przepływu na kanałach (dostrojenie pracy wentylatorów do zmiennego oporu w instalacji),
- współpracę z inwerterowym agregatem skraplającym/pompą ciepła, odzysk chłodu,
- kontrolę udziału powietrza świeżego wraz z czujnikiem CO2,
- podłączenie do centralki pożarowej na obiekcie.
Należy zastosować inwerterowy agregat skraplający/pompa ciepła – praca do temperatury zewnętrznej -20 stopni Celsjusza. Powietrze ma być rozprowadzone przy pomocy kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały poziome należy mocować pod stropem lub w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i układać na elementach wsporczych mocowanych do konstrukcji budynku, jako podkładki należy stosować materiał z gumy o odpowiednim przeznaczeniu i właściwościach. Kanały po zamontowaniu należy obudować suchym tynkiem. Jako elementy nawiewne/wywiewne należy przewidzieć kratki z przepustnicami lub bez przepustnic. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Należy zastosować certyfikowane klapy przeciwpożarowe w klasie E120. Klapy powinny mieć niezbędne, aktualne dopuszczenia do wbudowania na obiekcie. Klapy z wkładkami topikowymi i wyłącznikami krańcowymi mają być otwierane ręcznie. W miejscu montażu klap należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne dla zapewnienia dostępu do klap p.poż. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary oraz regulację rozpływów powietrza. W celu przeprowadzenia regulacji hydraulicznej, tam gdzie jest to wymagane z uwagi na prawidłową regulację instalacji, należy zamontować na kanałach nawiewnych i wywiewnych elementy regulacyjne. W miejscu montażu przepustnic należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne.
 
B – Roboty budowlane
Kanały wentylacyjne na korytarzach i klatce schodowej należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym. Wszystkie prace ingerujące w sufity podwieszone i ich konstrukcję mogą być wykonane tylko przez podmiot specjalizujący się w pracach związanych z demontażem i montażem sufitów podwieszanych, bądź wykonawcę tych sufitów.  Zarówno płyty obudów, jak i ich okolice  należy pomalować farbą emulsyjną akrylową w kolorze dostosowanym do koloru ścian i sufitu na korytarzach. Elementy oddzielenia pożarowego (ściany, ścianki aluminiowe z wypełnieniem szklanym) po przeprowadzeniu przez nie kanałów wentylacyjnych należy uzupełnić-odbudować przy użyciu materiałów o klasie odporności ogniowej równej lub wyższej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.
Należy wykonać konstrukcję wsporczą stalową pod urządzenia wentylacji na dachu pawilonu B i C – przenoszącą obciążenia całkowite od urządzeń i podkonstrukcji na słupy wewnętrzne budynków. Należy przewidzieć wykonanie przebić w stropach międzykondygnacyjnych dla potrzeb prowadzenia kanałów instalacyjnych, usytuowanie przebić w kierunku układania płyt stropowych kanałowych. Obróbki i wzmocnienia krawędzi w otworach – wykonać należy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w części rysunkowej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Należy wykonać podest obsługowy z krat pomostowych 30x5 ułożonych na ruszcie podkonstrukcji stalowej, mocowanie krat pomostowych przy zastosowaniu typowych łączek. Konstrukcję wsporczą pod urządzenia wentylacji należy wykonać jako  ruszt stalowy z dwuteowników HEA 120 ze stali S235JR montowany śrubowo na miejscu wbudowania. Konstrukcję należy zabezpieczyć  antykorozyjne  poprzez ocynkowanie.
 
C – Okablowanie pomiędzy szafą sterowniczą (AKPiA) a centralą wentylacyjną i klapami p.poż., uruchomienie
Układ sterowania systemu wentylacyjnego ma być realizowany przez układ automatyki
zlokalizowany w szafce AKPiA na korytarzu 1 piętra budynku B i na korytarzu 1 piętra
budynku C. Szafa automatyki  ma być metalowa, zamykana na klucz w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Na ścianie szafy  ma być sygnalizacja świetlna stanu centrali (wyłączona / praca automatyczna / praca / awaria). Przez większą część roku centrala ma pracować na 100% powietrza świeżego. W okresie zimowym przy pełnym wykorzystaniu odzysku ciepła automatyka ma ograniczać ilość powietrza świeżego poniżej temperatury zewnętrznej 0 stopni C. Dla temperatury -20 stopni Celsjusza udział powietrza świeżego ma wynosić 20%. Powietrze ma być podgrzewane poprzez pompę ciepła do temperatura nawiewu +18 do +20 stopni Celsjusza. Dodatkowo udział ilości powietrza świeżego ma być  kontrolowany przez czujnik stężenia CO2 na powietrzu wywiewanym z korytarzy. Po przekroczeniu stężenia CO2 1200 ppm automatyka  ma zwiększać udział powietrza świeżego o 5% na każde 10 minut, aż do momentu poprawy jakości powietrza. Przy temperaturach poniżej -10 stopni Celsjusza maksymalny udział powietrza świeżego nie może jednak przekroczyć 40%. Dla okresu letniego powietrze ma być schładzane do temperatury nawiewu około 21-24 stopnie Celsjusza. Udział powietrza świeżego ma być zmniejszany analogicznie jak w okresie zimowym, jednak temperaturą początku zmniejszania udziału powietrza świeżego ma być t zewnętrzne +28 stopni Celsjusza. Udział powietrza ma się zmniejszać również w przypadku problemów z utrzymaniem temperatury nawiewu max 24 stopnie Celsjusza. Minimalny udział powietrza świeżego w okresie letnim to 50%. Dodatkowo udział ilości powietrza świeżego ma być kontrolowany przez czujnik stężenia CO2 na powietrzu wywiewanym z korytarzy. Po przekroczeniu stężenia CO2 1200 ppm automatyka ma za zadanie zwiększać udział powietrza świeżego o 5% na każde 10 minut, aż do momentu poprawy jakości powietrza.
Centralę wentylacyjną i klapy przeciwpożarowe, po kompleksowym podłączeniu, należy uruchomić oraz wykonać powykonawczą dokumentację techniczno-ruchową.
 
D – Roboty elektryczne 
W ramach przedmiotowej inwestycji w każdym z pawilonów należy przewidzieć:
  1. wyposażenie istniejących podstaw bezpiecznikowych w RG we wkładki bezpiecznikowe zgodnie ze schematem,
  2. doprowadzenie zasilania z RG do projektowanej tablicy wentylacji T.WENT (wg. schematu),
  3. zasilenie z tablicy T.WENT szafki automatyki centrali wentylacyjnej oraz agregatu skraplającego,
  4. wymianę istniejącego oświetlenia w komunikacji na każdej kondygnacji,
  5. przesunięcie kolidujących czujek dymowych i kamer z kanałami wentylacyjnymi.
W każdym z pawilonów zasilanie urządzeń wentylacyjnych należy doprowadzić                               z projektowanych tablic wentylacyjnych T.WENT, które będą zasilone z rozdzielnic RG. Tablice T.WENT należy zamontować na kondygnacji +1 (lokalizacja pokazana w dokumentacji projektowej). Z tablic zasilone mają być centralki automatyki wentylacji oraz agregaty skraplające.
W każdym z pawilonów w komunikacji (korytarze i klatki schodowe) należy wymienić istniejące oświetlenie. Oprawy należy obrócić wzdłuż biegu korytarza i zamontować w miejscach istniejących opraw przy niewielkich przesunięciach, tak aby znalazły się poza strefę kolidującą z montowanymi kanałami wentylacyjnymi.
Z uwagi, że część opraw jest oprawami awaryjnymi należy zwrócić uwagę, aby nowe oprawy w wersji awaryjnej były montowane w miejscach istniejących opraw awaryjnych. Proponuje się oprawy 2x36W EVG o świetle barwy ciepłej (opis w zestawieniu porównawczym – pkt 14) w wersji podstawowej i wersji awaryjnej lub równoważne. 
W celu uniknięcia kolizji istniejących czujek dymowych oraz kamer CCTV z projektowanymi kanałami wentylacyjnymi należy je przesunąć w miejsca niekolidujące. Nowe lokalizacje zostały pokazane na rzutach w dokumentacji projektowej.
Od RG do tablic wentylacji przewody zasilające należy prowadzić w listwach kablowych pod sufitem. Listwy PCW o wymiarach 40x25mm należy montować do sufitu. Przebicie między piętrami należy wykonać w pobliżu kanałów wentylacyjnych.
 
Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco z remontowanych pomieszczeń, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają – zutylizować.
 
Wykonawca zapewni kierownika budowy (robót), który musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i winien wykonywać wszelkie obowiązki określone w Decyzji                    nr 344/6740.2/2018 z dnia 27.03.2018r. o pozwoleniu na budowę.
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
 
2 - Wymagany okres gwarancji – od 36 do 60 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert).
 
3 - Termin realizacji –  od 100 do 140 dni od daty podpisania umowy (stanowi kryterium oceny ofert).
 
4 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum.
 
5 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
6 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Wymaga się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 
7 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby prace były, co do zasady, prowadzone po godzinie 16.00 i w soboty, względnie też w innych terminach, jeśli Zamawiający będzie miał taką możliwość.  
 
8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.
 
9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
 
10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.
 
11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.
 
12 - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca sporządził propozycję harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo wnieść poprawki i uzupełnienia. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie załącznikiem do umowy. Zmiana harmonogramu nie jest zmianą umowy.
 
13 - Zgodnie z art. 29 ust. 3a) ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w niżej opisanych czynnościach. Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy a wykonujące roboty ogólnobudowlane w ramach wykonania zamówienia, a w szczególności prace konstrukcyjne oraz prace z zakresu montażu instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 108 ze zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
 
14 -  Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w OPZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w OPZ, przy czym Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik – zestawienie porównawcze do formularza oferty. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne, uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub ostatecznych, bądź też natychmiast wykonalnych decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Ponadto wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu, typu lub rodzaju oferowanego produktu równoważnego oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). UWAGA: Zamawiający zaznacza, że podane w dokumentacji projektowej wyroby zostały uaktualnione w zestawieniu porównawczym wyrobów równoważnych.
 
Ogłoszenie nr 566558-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.
Sąd Okręgowy w Krakowie: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w korytarzach w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 00032269500000, ul. ul. Przy Rondzie  7 , 31547   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6195925, e-mail askalska@krakow.so.gov.pl; zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl, faks 12 6195927.
Adres strony internetowej (URL): www.krakow.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.krakow.so.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.krakow.so.gov.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.krakow.so.gov.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, p. E-232
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w korytarzach w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie
Numer referencyjny: ZP.26/4/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w korytarzach na poziomach -1 ,0 i 1 pawilonów B i C, w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ. /CPV: 45331210-1, 45100000-8, 45400000-9, 50800000-3, 45000000-7,45311100-1, 45317000-2/. Wielkość /zakres/ zamówienia: A – Instalacja wentylacji W celu poprawy wentylacji korytarzy poziomów -1, 0 i 1 pawilonów B i C, należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, oddzielne dla pawilonów B i C. Powietrze ma być pobierane bezpośrednio przez centralę nawiewno-wywiewną z płytowym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła oraz komorą mieszania. W centrali wentylacyjnej powietrze ma być filtrowane, w okresie zimowym podgrzewane na przeciwprądowym wymienniku ciepła, mieszane w komorze mieszania i nawiewane do korytarzy. W okresie zimowym udział powietrza zewnętrznego ma być zależny od temperatury zewnętrznej (udział powietrza zewnętrznego powinien zmniejszać się proporcjonalnie do temperatury zewnętrznej 0 stopni Celsjusza oraz stężenia CO2 w powietrzu wywiewanym). W okresie lata ograniczenie powietrza świeżego ma następować powyżej temperatury zewnętrznej 30 stopni Celsjusza. Powietrze w okresie letnim powinno być schładzane przy wykorzystaniu agregatu skraplającego z funkcją pompy ciepła. Centrala, w wykonaniu dachowym zewnętrznym, winna być wyposażona w tłumiki hałasu po stronie pomieszczeń oraz zabudowaną czerpnię i wyrzutnię powietrza w centrali. Centralę należy ustawić na konstrukcji wsporczej (wykonanie wg projektu konstrukcyjnego) i ramie dostarczonej z centralą. Szczegóły rozprowadzenia oraz ilości nawiewanego powietrza znajdują się w dokumentacji projektowej. Powietrze ma być wywiewane na każdej kondygnacji w rejonie klatki schodowej. Regulacja ilości powietrza ma się odbywać za pomocą przepustnic. Wszystkie kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną minimum 50mm pod płaszczem z blachy ocynkowanej. Przy wejściu kanałów do budynku oraz na granicy stref należy zamontować klapy p.poż z wkładkami topikowymi o odporności ogniowej 120 minut. Centrale muszą być zgodne ze standardem określonym przez normy PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011, spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Centrale dachowe należy wykonać w konstrukcji szkieletowej. Profile szkieletu z aluminium anodowanego, narożniki z wysokojakościowego tworzywa sztucznego lub aluminium. Ściany jednostki mają być wykonane z paneli o grubości 50mm (blacha ocynkowana powlekana), izolacja z niepalnej wełny mineralnej, klasa pożarowa A1). Centrala ma być wyniesiona na stopach wsporczych lub ramie o wysokości minimum 120 mm. Odzysk ciepła m następować na wymiennikach przeciwprądowych. Sekcja odzysku ciepła ma być wyposażona m.in. w wysokosprawny wymiennik odzysku ciepła zabudowany w pozycji leżącej, przepustnicę bypassu z płynną regulacją stopnia otwarcia w zakresie 0-100%, przepustnicę mieszania (recyrkulacji) z płynną regulacją stopnia otwarcia w zakresie 0-100%, odkraplacz z tacą ociekową z króćcem wyprowadzonym przez obudowę, syfon odprowadzenia skroplin. Wentylatory z napędem bezpośrednim mają być przystosowane do pomiaru ciśnienia statycznego na leju wlotowym. Przepustnice mają być zabudowane wewnątrz centrali w klasie szczelności minimum 2, z siłownikiem. Chłodnica/nagrzewnica: tłumiki mają być zabudowane w centrali, po stronie powietrza świeżego - minimum 750 mm, tłumiki po stronie wentylowanych pomieszczeń - minimum 1750 mm. Należy zastosować: tłumiki kulisowe, materiał dźwiękochłonny (o wysokim stopniu biodegradowalności, nieszkodliwy dla zdrowia) impregnowany i odporny na wilgoć, niepalny zgodnie z normą PN-93/B-02862, filtry kieszeniowe klasy minimum M5 (długość filtra klasy M5 – minimum 300mm, klasa osadzenia filtra minimum w klasie filtra). Centrala ma być wyposażona w dedykowany fabryczny układ sterowania, zabudowa w szafie metalowej z zamkiem. W zakresie funkcji podstawowych należy przewidzieć: -kontrolę temperatury powietrza nawiewanego i wyciągowego, -kontrolę stanu zabrudzenia filtrów, -zabezpieczenie przed szronieniem wymienników odzysku ciepła przez pomiar spadku ciśnienia na wymienniku, - utrzymanie stałego przepływu na kanałach (dostrojenie pracy wentylatorów do zmiennego oporu w instalacji), - współpracę z inwerterowym agregatem skraplającym/pompą ciepła, odzysk chłodu, - kontrolę udziału powietrza świeżego wraz z czujnikiem CO2, - podłączenie do centralki pożarowej na obiekcie. Należy zastosować inwerterowy agregat skraplający/pompa ciepła – praca do temperatury zewnętrznej -20 stopni Celsjusza. Powietrze ma być rozprowadzone przy pomocy kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały poziome należy mocować pod stropem lub w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i układać na elementach wsporczych mocowanych do konstrukcji budynku, jako podkładki należy stosować materiał z gumy o odpowiednim przeznaczeniu i właściwościach. Kanały po zamontowaniu należy obudować suchym tynkiem. Jako elementy nawiewne/wywiewne należy przewidzieć kratki z przepustnicami lub bez przepustnic. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Należy zastosować certyfikowane klapy przeciwpożarowe w klasie E120. Klapy powinny mieć niezbędne, aktualne dopuszczenia do wbudowania na obiekcie. Klapy z wkładkami topikowymi i wyłącznikami krańcowymi mają być otwierane ręcznie. W miejscu montażu klap należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne dla zapewnienia dostępu do klap p.poż. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary oraz regulację rozpływów powietrza. W celu przeprowadzenia regulacji hydraulicznej, tam gdzie jest to wymagane z uwagi na prawidłową regulację instalacji, należy zamontować na kanałach nawiewnych i wywiewnych elementy regulacyjne. W miejscu montażu przepustnic należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne. B – Roboty budowlane Kanały wentylacyjne na korytarzach i klatce schodowej należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym. Wszystkie prace ingerujące w sufity podwieszone i ich konstrukcję mogą być wykonane tylko przez podmiot specjalizujący się w pracach związanych z demontażem i montażem sufitów podwieszanych, bądź wykonawcę tych sufitów. Zarówno płyty obudów, jak i ich okolice należy pomalować farbą emulsyjną akrylową w kolorze dostosowanym do koloru ścian i sufitu na korytarzach. Elementy oddzielenia pożarowego (ściany, ścianki aluminiowe z wypełnieniem szklanym) po przeprowadzeniu przez nie kanałów wentylacyjnych należy uzupełnić-odbudować przy użyciu materiałów o klasie odporności ogniowej równej lub wyższej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Należy wykonać konstrukcję wsporczą stalową pod urządzenia wentylacji na dachu pawilonu B i C – przenoszącą obciążenia całkowite od urządzeń i podkonstrukcji na słupy wewnętrzne budynków. Należy przewidzieć wykonanie przebić w stropach międzykondygnacyjnych dla potrzeb prowadzenia kanałów instalacyjnych, usytuowanie przebić w kierunku układania płyt stropowych kanałowych. Obróbki i wzmocnienia krawędzi w otworach – wykonać należy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w części rysunkowej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Należy wykonać podest obsługowy z krat pomostowych 30x5 ułożonych na ruszcie podkonstrukcji stalowej, mocowanie krat pomostowych przy zastosowaniu typowych łączek. Konstrukcję wsporczą pod urządzenia wentylacji należy wykonać jako ruszt stalowy z dwuteowników HEA 120 ze stali S235JR montowany śrubowo na miejscu wbudowania. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjne poprzez ocynkowanie. C – Okablowanie pomiędzy szafą sterowniczą (AKPiA) a centralą wentylacyjną i klapami p.poż., uruchomienie Układ sterowania systemu wentylacyjnego ma być realizowany przez układ automatyki zlokalizowany w szafce AKPiA na korytarzu 1 piętra budynku B i na korytarzu 1 piętra budynku C. Szafa automatyki ma być metalowa, zamykana na klucz w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Na ścianie szafy ma być sygnalizacja świetlna stanu centrali (wyłączona / praca automatyczna / praca / awaria). Przez większą część roku centrala ma pracować na 100% powietrza świeżego. W okresie zimowym przy pełnym wykorzystaniu odzysku ciepła automatyka ma ograniczać ilość powietrza świeżego poniżej temperatury zewnętrznej 0 stopni C. Dla temperatury -20 stopni Celsjusza udział powietrza świeżego ma wynosić 20%. Powietrze ma być podgrzewane poprzez pompę ciepła do temperatura nawiewu +18 do +20 stopni Celsjusza. Dodatkowo udział ilości powietrza świeżego ma być kontrolowany przez czujnik stężenia CO2 na powietrzu wywiewanym z korytarzy. Po przekroczeniu stężenia CO2 1200 ppm automatyka ma zwiększać udział powietrza świeżego o 5% na każde 10 minut, aż do momentu poprawy jakości powietrza. Przy temperaturach poniżej -10 stopni Celsjusza maksymalny udział powietrza świeżego nie może jednak przekroczyć 40%. Dla okresu letniego powietrze ma być schładzane do temperatury nawiewu około 21-24 stopnie Celsjusza. Udział powietrza świeżego ma być zmniejszany analogicznie jak w okresie zimowym, jednak temperaturą początku zmniejszania udziału powietrza świeżego ma być t zewnętrzne +28 stopni Celsjusza. Udział powietrza ma się zmniejszać również w przypadku problemów z utrzymaniem temperatury nawiewu max 24 stopnie Celsjusza. Minimalny udział powietrza świeżego w okresie letnim to 50%. Dodatkowo udział ilości powietrza świeżego ma być kontrolowany przez czujnik stężenia CO2 na powietrzu wywiewanym z korytarzy. Po przekroczeniu stężenia CO2 1200 ppm automatyka ma za zadanie zwiększać udział powietrza świeżego o 5% na każde 10 minut, aż do momentu poprawy jakości powietrza. Centralę wentylacyjną i klapy przeciwpożarowe, po kompleksowym podłączeniu, należy uruchomić oraz wykonać powykonawczą dokumentację techniczno-ruchową. D – Roboty elektryczne W ramach przedmiotowej inwestycji w każdym z pawilonów należy przewidzieć: a) wyposażenie istniejących podstaw bezpiecznikowych w RG we wkładki bezpiecznikowe zgodnie ze schematem, b) doprowadzenie zasilania z RG do projektowanej tablicy wentylacji T.WENT (wg. schematu), c) zasilenie z tablicy T.WENT szafki automatyki centrali wentylacyjnej oraz agregatu skraplającego, d) wymianę istniejącego oświetlenia w komunikacji na każdej kondygnacji, e) przesunięcie kolidujących czujek dymowych i kamer z kanałami wentylacyjnymi. W każdym z pawilonów zasilanie urządzeń wentylacyjnych należy doprowadzić z projektowanych tablic wentylacyjnych T.WENT, które będą zasilone z rozdzielnic RG. Tablice T.WENT należy zamontować na kondygnacji +1 (lokalizacja pokazana w dokumentacji projektowej). Z tablic zasilone mają być centralki automatyki wentylacji oraz agregaty skraplające. W każdym z pawilonów w komunikacji (korytarze i klatki schodowe) należy wymienić istniejące oświetlenie. Oprawy należy obrócić wzdłuż biegu korytarza i zamontować w miejscach istniejących opraw przy niewielkich przesunięciach, tak aby znalazły się poza strefę kolidującą z montowanymi kanałami wentylacyjnymi. Z uwagi, że część opraw jest oprawami awaryjnymi należy zwrócić uwagę, aby nowe oprawy w wersji awaryjnej były montowane w miejscach istniejących opraw awaryjnych. Proponuje się oprawy 2x36W EVG o świetle barwy ciepłej (opis w zestawieniu porównawczym – pkt 14) w wersji podstawowej i wersji awaryjnej lub równoważne. W celu uniknięcia kolizji istniejących czujek dymowych oraz kamer CCTV z projektowanymi kanałami wentylacyjnymi należy je przesunąć w miejsca niekolidujące. Nowe lokalizacje zostały pokazane na rzutach w dokumentacji projektowej. Od RG do tablic wentylacji przewody zasilające należy prowadzić w listwach kablowych pod sufitem. Listwy PCW o wymiarach 40x25mm należy montować do sufitu. Przebicie między piętrami należy wykonać w pobliżu kanałów wentylacyjnych. Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco z remontowanych pomieszczeń, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają – zutylizować. Wykonawca zapewni kierownika budowy (robót), który musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i winien wykonywać wszelkie obowiązki określone w Decyzji nr 344/6740.2/2018 z dnia 27.03.2018r. o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 2 - Wymagany okres gwarancji – od 36 do 60 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert). 3 - Termin realizacji – od 100 do 140 dni od daty podpisania umowy (stanowi kryterium oceny ofert). 4 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum. 5 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6 - Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7. Wymaga się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 7 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby prace były, co do zasady, prowadzone po godzinie 16.00 i w soboty, względnie też w innych terminach, jeśli Zamawiający będzie miał taką możliwość. 8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności. 9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. 10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. 11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy. 12 - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca sporządził propozycję harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo wnieść poprawki i uzupełnienia. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie załącznikiem do umowy. Zmiana harmonogramu nie jest zmianą umowy. 13 - Zgodnie z art. 29 ust. 3a) ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w niżej opisanych czynnościach. Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy a wykonujące roboty ogólnobudowlane w ramach wykonania zamówienia, a w szczególności prace konstrukcyjne oraz prace z zakresu montażu instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 108 ze zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 14 - Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w OPZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w OPZ, przy czym Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik – zestawienie porównawcze do formularza oferty. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne, uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub ostatecznych, bądź też natychmiast wykonalnych decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Ponadto wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu, typu lub rodzaju oferowanego produktu równoważnego oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). UWAGA: Zamawiający zaznacza, że podane w dokumentacji projektowej wyroby zostały uaktualnione w zestawieniu porównawczym wyrobów równoważnych.
II.5) Główny kod CPV: 45331210-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-07-02   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej dwóch umów na wykonywanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej w budynku, o wartości robót każdej z umów co najmniej 250 000 zł brutto. Nie można sumować umów o mniejszej wartości, aby uzyskać wyżej wymaganą wartość. W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów aktualnych na dzień składania ofert: a) formularz ofertowy, b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), d) oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 2) Wykaz żądanych przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów po otwarciu ofert: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zawarte sa w SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 25,00
termin wykonania 15,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków; § inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Krakowie jest Pan Marcin Specjał, tel. 12 619 62 99, iod@krakow.so.gov.pl; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/4/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
 
Data składania ofert:
2018-06-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-14 10:00:00
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2018-05-30 14:47:00
PublikującyAnna Skalska 2018-05-30 14:47:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2018-07-05 14:59:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 30.52 KbPlik doc
2. SIWZ w ZIP 21.95 MBPlik zip
3. SIWZ w RAR 21.33 MBPlik rar
4. INFO z otwarcia ofert 18.88 KbPlik doc
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.49 KbPlik doc

Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.