Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Pytania z zakresu spraw rodzinnych.

Pytania z zakresu spraw rodzinnych.

 Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

1. Do którego sądu należy złożyć pozew o rozwód?

2. Gdzie w Sądzie Okręgowym w Krakowie składa się pozew o rozwód?

3. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o rozwód?

4. Do którego sądu i wydziału należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

5. Kiedy można wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

6. Do którego sądu i wydziału należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

7. Do którego sądu i wydziału należy wnieść pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?

8. Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?

9. Co należy wskazać w uzasadnieniu pozwu?

10. W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?

11. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?

12. Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w pozwie o podwyższenie alimentów?

13. W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

14. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

15. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

16. Kto może wystąpić do sądu z pozwem ustalenie ojcostwa?

17. W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?

18. Jaka jest wysokość alimentów, której można dochodzić w pozwie o zasądzenie alimentów?

19. Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?

20. Do którego wydziału należy skierować wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka?

 

 


 

 

1.       Do którego sądu należy złożyć pozew o rozwód?

 

O rozwodzie orzeka Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).

 

Dla Krakowa i okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie właściwy do rozpoznania pozwu jest Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny.

 

Wzór pozwu na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie

www.krakow.so.gov.pl zakładka – informacje - wzory pism.

 

 

Wstecz -->>


 

 

2.       Gdzie w Sądzie Okręgowym w Krakowie składa się pozew o rozwód?

 

Pozew należy złożyć w biurze podawczym nr 5 Sądu Okręgowego na parterze w pawilonie E lub przesłać listem poleconym na adres sądu za pośrednictwem poczty.

 

 

  

Wstecz -->>


  

3.       W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o rozwód?

 

Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.

 

 

Wstecz -->>


 

4.       Do którego sądu i wydziału należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

 

Wniosek o podział majątku wspólnego składa się zawsze do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, składa się do sądu spadku.

Sąd spadku – jest to sąd właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

 

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć tylko po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Ustanie wspólności majątkowej następuje przez:

- śmierć jednego z małżonków,

- orzeczenie rozwodu,

- orzeczenie separacji,

- ustanowienie rozdzielności majątkowej orzeczeniem sądu,

- powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,

- ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą

 pomiędzy małżonkami.

 

Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie

www.krakow.so.gov.pl zakładka – informacje - wzory pism.

 

 

Wstecz -->>


 

 

5.       Kiedy można wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

Taki pozew można wnieść do sądu, jeżeli wystąpią ku temu ważne powody.

Z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa może wystąpić każdy z małżonków.

Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

 

 

 

Wstecz -->>


  

6.       Do którego sądu i wydziału należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

 

Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).

 

Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl zakładka - informacje - wzory pism.

 

 

Wstecz -->>


  

7.       Do którego sądu i wydziału należy wnieść pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?

 

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwy miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej, jak i sąd rejonowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania małżonek uprawniony do świadczeń. Wybór sądu należy do powoda.

 

Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl zakładka - informacje - wzory pism.

 

 

 

Wstecz -->>


  

8.       Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?

 

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.

 

 

Wstecz -->>


  

9.       Co należy wskazać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

 

W uzasadnieniu pozwu należy wskazać :

     -  składniki kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów,

     -  określić, w jakiej kwocie zawiera się koszt jego miesięcznego utrzymania,

     - sytuację rodzinną, majątkową i możliwości zarobkowe każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy, wysokość zarobków, posiadany majątek).

 

 

Wstecz -->>


 

10.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?

 

Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia).

 

 

Wstecz -->>


  

11.    Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?

 

  • odpis pozwu (kopia),
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie.

  

Wstecz -->>


  

12.    Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w pozwie o podwyższenie

alimentów?

 

Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między dochodzoną w pozwie kwotą alimentów, a wysokością dotychczas zasądzonych, pomnożona przez 12 (liczba 12 – to liczba miesięcy w roku kalendarzowym).

  

 

Wstecz -->>


  

13.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

 

Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy):

       ·         jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,

       ·         drugi dla małoletniego dziecka, które reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,

       ·         trzeci dla Prokuratora Rejonowego, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać o  terminach rozprawy).

 

  

Wstecz -->>

 


 

 

14.    Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy z powództwa pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

 

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd według miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej tj. według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli, według przepisów o właściwości ogólnej, dla pozwanych właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda (np. z powództwem występuje matka dziecka przeciwko dziecku, które mieszka razem z nią i ojcu dziecka zamieszkałemu w okręgu właściwości innego niż dziecko sądu).

 

 

Wstecz -->>

 


 

15.         Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

  • 3 odpisy pozwu (kserokopie),
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • opłata stała 200 zł.

   

Wstecz -->>


  

16.    Kto może wystąpić do sądu z pozwem ustalenie ojcostwa?

 

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać:

- dziecko,

- matka dziecka,

- domniemany ojciec dziecka.

Matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

 

 

 

Wstecz -->>


 

17.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?

 

  • Jeżeli pozew o ustalenie ojcostwa jest skierowany przeciwko domniemanemu ojcu, należy pozew złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 1 kopię pozwu i kopię załączników).
  • Jeżeli sądowego ustalenia ojcostwa żąda domniemany ojciec dziecka, wówczas wytacza on powództwo przeciwko matce i dziecku. W takim przypadku pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 2 kopie pozwu z kopiami załączników).

Jeżeli matka nie żyje, domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko dziecku.

 

 

Wstecz -->>


 

18.    Jaka jest wysokość alimentów, której można dochodzić w pozwie o zasądzenie alimentów ?

 

Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna

jest od:

     - usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka np.: wydatki szkolne, związane ze stanem zdrowia dziecka itp.),

      -  możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, jego zobowiązania alimentacyjne wobec innych uprawnionych).

  

 

Wstecz -->>


 

19. Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?

 

Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony - zgodnie z art. 133§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

Wstecz -->>


 

20. Do którego wydziału należy skierować wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania dziecka, a w przypadku braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl zakładka - informacje - wzory pism.

 

Wstecz -->>

 

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2010-07-28
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2010-07-28 13:07
Modyfikacja Admin Administrator 2015-08-21 09:50
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.