Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Informacja dla kandydatów na mediatorów w sprawach karnych

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS DO WYKAZU MEDIATORÓW UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZENIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH KARNYCH
 
Kwestie dotyczące postępowania mediacyjnego oraz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.05.2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – Dz.U. z dn. 25.05.2015 r., poz. 716.
 
Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:
 1. zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
 2. zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1–7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.05.2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – Dz.U. z dn. 25.05.2015r., poz. 716,
 3. posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 4. została wpisana do wykazu.
 
Instytucja ubiegająca się o wpis do wykazu zobowiązana jest złożyć:
 1. wniosek o wpis skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych,(pobierz)
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzanie postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu,
 6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych
  w tych przepisach,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski w mowie i piśmie,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 8. została wpisana do wykazu. 
 
Postępowania mediacyjnego nie może  prowadzić:
 • czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski,
 • aplikant wymienionych wyżej zawodów,
 • ławnik,
 • referendarz sądowy,
 • asystent sędziego,
 • asystent prokuratora oraz
 • funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.
Osoba, która ubiega się o wpisanie do wykazu mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć następujące dokumenty:
 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, (pobierz)
 2. oświadczenie: (pobierz)
 • o ukończeniu 26 lat
 • o korzystaniu w pełni z praw publicznych  i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • o tym, że kandydat ubiegający się o wpis nie jest czynnym zawodowo sędzią, prokuratorem, asesorem prokuratorskim, aplikantem wymienionych zawodów, ławnikiem, referendarzem sądowym, asystentem sędziego, asystentem  prokuratora oraz funkcjonariuszem instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
 • o dysponowaniu  neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 1. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (pobierz wniosek)(zaświadczenie można uzyskać w Sądzie Okręgowym w Krakowie - Punkt Krajowego Rejestru Karnego, ul. Przy Rondzie 7, I p. pok. E 102),
 2. odpis dokumentów potwierdzających umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 3. odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. opinie, rekomendacje, referencje, listy polecające itp. wskazujące na rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Opłatę skarbową w  kwocie 10 zł  (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783)  można wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Krakowa,
Al. Powstania Warszawskiego 10 (budynek obok Sądu) lub dokonać wpłaty na  konto bankowe Urzędu Miasta Krakowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie.
 
Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pok. K 527
tel. 12 619 58 06
 
W przypadku przedłożenia kserokopii  dokumentów, należy okazać oryginały dokumentów do wglądu, bądź  przedłożyć kopie poświadczone notarialnie. 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2015-03-04
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2015-03-04 10:56
Modyfikacja Admin Administrator 2016-04-06 12:55
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.